#
หมวดหมู่
กิจกรรม
โรงเรียน
กรรมการ
ตำแหน่ง
0329
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านตาเส็ด
นายประกอบ พุ่มโพธิ์งาม
ประธานกรรมการ
0329
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านหนองบัว
นายชาญชัย ทวีทรัพย์
กรรมการและเลขานุการ
0329
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
นายแสงอรุณ แก้วบุตรดี
กรรมการ
0329
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านระหาร
นางเพ่งพิศ อุ่นแก้ว
กรรมการ
0330
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
นายสุวิทย์ พากเพียร
ประธานกรรมการ
0331
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านกระเจา
นายวรรณะ ไชยชนะสงคราม
ประธานกรรมการ
0331
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านระหาร
นางเพ่งพิศ อุ่นแก้ว
กรรมการ
0331
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
นายแสงอรุณ แก้วบุตรดี
กรรมการและเลขานุการ
0331
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านดาน
นางจันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว
กรรมการ
0331
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านหนองบัว
นายชาญชัย ทวีทรัพย์
กรรมการ
0333
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านกระเจา
นายวรรณะ ไชยชนะสงคราม
ประธานกรรมการ
0333
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านดาน
นางจันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว
กรรมการและเลขานุการ
0333
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
นายแสงอรุณ แก้วบุตรดี
กรรมการ
0333
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านระหาร
นางเพ่งพิศ ดอกพวง
กรรมการ
0333
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านหนองบัว
นายชาญชัย ทวีทรัพย์
กรรมการ
0335
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านดอนข่า
นางวิชุดา ชัยชาญ
ประธานกรรมการ
0335
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านกันทรอม
นางพรทิพย์ พวงมาลัย
กรรมการ
0335
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
นายแสงอรุณ แก้วบุตรดี
กรรมการ
0336
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านดอนข่า
นางวิชุดา ชัยชาญ
ประธานกรรมการ
0336
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านกันทรอม
นางพรทิพย์ พวงมาลัย
กรรมการ
0336
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
นายแสงอรุณ แก้วบุตรดี
กรรมการ
0337
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
นางปิ่นอนงค์ สุมังคละพันธ์
กรรมการ
0337
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
นายนพรัตน์ สายลุน
ประธานกรรมการ
0337
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
กรรมการและเลขานุการ
0337
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
นายสมโภชน์ ยอดสิงห์
กรรมการ
0338
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
กรรมการและเลขานุการ
0338
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
นางปิ่นอนงค์ สุมังคละพันธ์
กรรมการ
0338
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
นายสมโภชน์ ยอดสิงห์
กรรมการ
0338
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
นายนพรัตน์ สายลุน
ประธานกรรมการ
0341
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านกระเบา
นายสุประกิต จันทร์ถา
ประธานกรรมการ
0341
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านอาราง
นางวิภา นาคพันธ์
กรรมการและเลขานุการ
0341
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
กรรมการ
0341
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านดาน
นางจันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว
กรรมการ
0341
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านระหาร
นางเพ่งพิศ ดอกพวง
กรรมการ
0345
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านกันทรอม
นางพรทิพย์ พวงมาลัย
กรรมการ
0345
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
นายนิยม ศิริชนะ
ประธานกรรมการ
0345
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
นางปัญญาทิพย์ เทพษร
กรรมการและเลขานุการ
0347
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
นายศรัญยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน
กรรมการ
0347
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านโดนอาว
นายชัยวัฒน์ จันพริ้ง
กรรมการ
0347
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
นางสาวชมพูนุช แพงกิ่ง
ประธานกรรมการ
0347
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
นายนนทนัตถ์ งามเลิศ
กรรมการและเลขานุการ
0347
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
กรรมการ
0348
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
นายศรัญยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน
กรรมการ
0348
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านโดนอาว
นายชัยวัฒน์ จันพริ้ง
กรรมการ
0348
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
นายเดชา พรมมาสุข
กรรมการ
0348
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
นางสาวชมพูนุช แพงกิ่ง
ประธานกรรมการ
0348
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
นายนนทนัตถ์ งามเลิศ
กรรมการและเลขานุการ
0352
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
นายนิวัฒน์ กำลังงาม
กรรมการ
0352
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านหนองบัว
นายประชัน ธรรมรส
ประธานกรรมการ
0352
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
นางวรัชญา กัญจนพรสกุล
กรรมการและเลขานุการ

ระบบลงทะเบียนกรรมการสำหรับโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียน

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com