#
หมวดหมู่
กิจกรรม
โรงเรียน
กรรมการ
ตำแหน่ง
0311
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านพยอม
นายบุญคง เนตรภักดี
ประธานกรรมการ
0311
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนมหาราช 2
นางสิษฐิพร พิทักษา
กรรมการและเลขานุการ
0311
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
นายฎิธิการ สาอนันต์
รองประธานกรรมการ
0311
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
นางสาวไพรจิตร จำปาคำ
กรรมการ
0312
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
นายฎิธิการ สาอนันต์
รองประธานกรรมการ
0312
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
นางไพจิตร จำปาคำ
กรรมการ
0312
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
นายธวัชชัย กิ่งมณี
กรรมการ
0312
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านกันทรอม
นายนิรภัย ศรแก้ว
ประธานกรรมการ
0312
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนมหาราช 2
กรรมการและเลขานุการ
0313
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านสดำ
นายพิชัย จุลวรรณโณ
ประธานกรรมการ
0313
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
นายฎิธิการ สาอนันต์
กรรมการ
0313
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนมหาราช 2
นางสิษฐิพร พิทักษา
กรรมการและเลขานุการ
0313
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
นางสาวไพรจิตร จำปาคำ
กรรมการ
0313
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
นายธวัชชัย กิ่งมะณี
กรรมการ
0721
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
นายทองสุข แถมศิริ
รองประธานกรรมการ
0721
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านจานเลียว
นางบุษราคัม จินาวัลย์
กรรมการ
0721
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านจานบัว
นางสาวมลฤดี สมหนองหาร
กรรมการ
0721
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านตาเอก
นายประวิทย์ ผิวโชติ
กรรมการและเลขานุการ
0721
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านม่วงแยก
นายอัครินทร์ ฉัตรอริยวิชญ์
ประธานกรรมการ
0314
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านตาปรก
นายศิริพงษ์ บุตกร
ประธานกรรมการ
0314
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
นางสาวนุชนภา ฉ่ำมณี
กรรมการ
0314
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
นายนิวัติ ทองปั้น
กรรมการ
0314
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
นายรุ่งโรจน์ มั่นรอด
กรรมการและเลขานุการ
0314
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
นายอนันต์ สัตยาพันธ์
กรรมการ
0316
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
กรรมการ
0316
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
นางสาวนุชนภา ฉ่ำมณี
กรรมการและเลขานุการ
0316
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านตาปรก
นายศิริพงษ์ บุตกร
ประธานกรรมการ
0316
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
นายนิวัติ ทองปั้น
กรรมการ
0317
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
นางสาวนุชนภา ฉ่ำมณี
กรรมการและเลขานุการ
0317
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
นายนิวัติ ทองปั้น
กรรมการ
0317
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านตาปรก
นายศิริพงษ์ บุตกร
ประธานกรรมการ
0317
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
นายรุ่งโรจน์ มั่นรอด
กรรมการ
0317
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
นายอนันต์ สัตยาพันธ์
กรรมการ
0323
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
นายชวน แก้วกัณหา
ประธานกรรมการ
0323
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
นายอนันต์ สัตยาพันธ์
กรรมการและเลขานุการ
0323
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
นายนิวัติ ทองปั้น
กรรมการ
0323
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
นายรุ่งโรจน์ มั่นรอด
กรรมการ
0323
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
นางสาวนุชนภา ฉ่ำมณี
กรรมการ
0325
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
นายชวน แก้วกัณหา
ประธานกรรมการ
0325
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
นายนิวัติ ทองปั้น
กรรมการและเลขานุการ
0325
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
นายอนันต์ สัตยาพันธ์
กรรมการ
0325
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
นายรุ่งโรจน์ มั่นรอด
กรรมการ
0325
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
นางนุชนภา ฉ่ำมณี
กรรมการ
0327
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
นายแสงอรุณ แก้วบุดดี
กรรมการ
0327
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านกันทรอม
นางพรทิพย์ พวงมาลัย
กรรมการ
0327
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านตาเส็ด
นายประกอบ พุ่มโพธิ์งาม
ประธานกรรมการ
0328
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านตาเส็ด
นายประกอบ พุ่มโพธิ์งาม
ประธานกรรมการ
0328
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
นายแสงอรุณ แก้วบุดดี
กรรมการ
0328
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านกันทรอม
นางพรทิพย์ พวงมาลัย
กรรมการ
0329
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านดาน
นางจันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว
กรรมการ

ระบบลงทะเบียนกรรมการสำหรับโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียน

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com