#
หมวดหมู่
กิจกรรม
โรงเรียน
กรรมการ
ตำแหน่ง
0741
สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
นางสาวสมจิตร เขตสกุล
กรรมการ
0262
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนมหาราช 2
นางสิษฐิพร พิทักษา
รองประธานกรรมการ
0262
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านกระหวัน
นางสาวปฏิญญา สารโท
กรรมการ
0262
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
นายสมบูรณ์ สุมะนา
กรรมการ
0262
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านจะเนียว
นายแมนศักดิ์ แถมวัน
ประธานกรรมการ
0263
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
นางสาวปฏิญญา สารโท
กรรมการ
0263
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านกระหวัน
นายโอภาส ดอกพวง
ประธานกรรมการ
0263
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
นายสมบูรณ์ สุมะนา
กรรมการและเลขานุการ
0263
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนมหาราช 2
นางสิษฐิพร พิทักษา
กรรมการ
0265
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
นางละมุล ป้อมพิทักษ์
กรรมการ
0265
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านกันจด
นายปิยะนารถ เหมือนมาตย์
ประธานกรรมการ
0265
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
นางรวินทร์ บุดดาแพน
กรรมการ
0265
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านโนนสูง
นางสาวสุภาณีย์ ตุ้มคง
กรรมการและเลขานุการ
0265
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
นายพัทธ์ตวรรตน์ จันทร์นาม
รองประธานกรรมการ
0268
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
นายธวัช วรพุฒ
กรรมการ
0268
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านโดนอาว
นางสาวพุทธิดา อินหงษา
กรรมการและเลขานุการ
0268
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
นางสาววราพร พันธ์โภคา
กรรมการ
0268
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านเดื่อ
นายทวี สอนคำเสน
ประธานกรรมการ
0269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านหนองทา
นางสาวสุภาภร ขุนธิวงศ์
กรรมการ
0269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
นางสมคิด จำเริญสุข
กรรมการ
0269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
กรรมการและเลขานุการ
0269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
นายรังสฤษดิ์ บุตรลักษ์
ประธานกรรมการ
0269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านด่าน
นายสนอง ใจทน
รองประธานกรรมการ
0271
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
นางสมคิด จำเริญสุข
กรรมการ
0271
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านหนองทา
นางสาวสุภาภร ขุนธิวงศ์
กรรมการ
0271
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านระหาร
นายวิทวัส รัตโน
ประธานกรรมการ
0271
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านด่าน
นายสนอง ใจทน
รองประธานกรรมการ
0271
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
นายธีระพจน์ ทองสลับ
กรรมการและเลขานุการ
0300
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
นายทองสุข แถมศิริ
รองประธานกรรมการ
0300
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านจานเลียว
นางบุษราคัม จินาวัลย์
กรรมการ
0300
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านจานบัว
นางสาวมลฤดี สมหนองหาร
กรรมการ
0300
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านตาเอก
นายประวิทย์ ผิวโชติ
กรรมการและเลขานุการ
0300
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านม่วงแยก
นายอัครินทร์ ฉัตรอริยวิชญ์
ประธานกรรมการ
0307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
นางดุษณี เถาปัญญา
กรรมการ
0307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
นางอังคณา สอดแก้ว
กรรมการและเลขานุการ
0307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
นางละออง คำศรี
รองประธานกรรมการ
0307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
นางวัชรา รัตโน
ประธานกรรมการ
0307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
นางนันทวัน งามแสง
กรรมการ
0308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
นางนภาพร ภาษาพรม
กรรมการ
0308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
นางยุพิน สังคะรินทร์
กรรมการ
0308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านโดนอาว
นางสาวพุทธิดา อินหงษา
กรรมการและเลขานุการ
0309
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านดู่
นายอภิศักดิ์ ไสว
ประธานกรรมการ
0309
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านขะยูง
นางสมสุข ยินดี
กรรมการ
0309
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
นางมณฑา พยุงวงศ์
กรรมการและเลขานุการ
0309
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
นายสุขนิรันดร์ ทองมาก
รองประธานกรรมการ
0310
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
นายบุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ
รองประธานกรรมการ
0310
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
นางสุชญา พละศักดิ์
กรรมการและเลขานุการ
0310
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
นายดุสิต แก้วมูล
กรรมการ
0310
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
นางเนตรนภา สาระวรรณ
ประธานกรรมการ
0311
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
นายธวัชชัย กิ่งมณี
กรรมการ

ระบบลงทะเบียนกรรมการสำหรับโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียน

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com