#
หมวดหมู่
กิจกรรม
โรงเรียน
กรรมการ
ตำแหน่ง
0155
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านหนองจิก
นางสาวสิรินภา พลชาลี
กรรมการ
0155
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางพิสมัย ศรีโสด
กรรมการและเลขานุการ
0155
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านโตนด
นายสุรินทร์ คำชัย
ประธานกรรมการ
0155
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
นางวรุณรัตน์ รักเดช
กรรมการ
0156
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านนาขนวน
นายสังคม อินทร์ขาว
ประธานกรรมการ
0156
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
นางพูลสุข บัวหอม
กรรมการ
0156
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
นายเรวัติ ศรีนุเคราะห์
กรรมการ
0156
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
นายเสนีย์ ทะหา
กรรมการ
0156
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม
นางพัชราพันธ์ พงษ์หล่าซำ
กรรมการและเลขานุการ
0164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
นางวิไล เครือพันธ์
กรรมการ
0164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
นายสิทธินันท์ วรรณจู
ประธานกรรมการ
0164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
นางนภัสชล พูลศรี
กรรมการ
0164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
นางสาวสุพัตรา เพ็งพันธ์
กรรมการและเลขานุการ
0164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านกราม
นางสมใจ บุตรอุดม
กรรมการ
0165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
นางทัศพร ลาคำธนาศิริ
กรรมการ
0165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านดู่
นางดวงเดือน คำพินิจ
กรรมการและเลขานุการ
0165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
นายเชาวลิต รูปทอง
กรรมการ
0165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
นายสาริศ ขำศรีบุศ
ประธานกรรมการ
0165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
นายสมาน มูลศิริ
กรรมการ
0166
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านตาเอก
นายธัญพิศิษฐ์ คำทะ
กรรมการ
0166
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านหนองฮาง
นางพรสวรรค์ โคตรชัย
กรรมการและเลขานุการ
0166
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านหนองหิน
นายเสมียน ละเลิศ
ประธานกรรมการ
0166
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านขนา
นางวัชราภรณ์ พิณทอง
กรรมการ
0169
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
นางสาวณัฐกชนันท์ ตุมชาติ
กรรมการ
0169
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
นางสาวช่อลัดดา ปุญญา
กรรมการ
0169
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
นางภดารัชช์ ศรีพงษ์
กรรมการ
0169
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านตูม
นางทัศน์ทยา จันทร์แจ้ง
กรรมการและเลขานุการ
0169
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
นายจิมจง ทองคำวัน
ประธานกรรมการ
0768
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
นายเสถียร จำเริญ
ประธานกรรมการ
0768
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
นางนฤมิตร ถันทอง
กรรมการ
0768
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
นางบังอร ไชยช่วย
กรรมการ
0768
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
นางพรชนก ชุมคำ
กรรมการและเลขานุการ
0738
สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
นายบุญรอด ศรีจันทร์
กรรมการ
0738
สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านโดนอาว
นายกิติพงษ์ บานฤทัย
กรรมการ
0738
สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านสลับ
นายวิเชียร โพธิ์สาชัย
ประธานกรรมการ
0738
สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านตูม
นางสาวช่อตะวัน กลมพันธ์
กรรมการและเลขานุการ
0738
สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านภูทอง
นายบรรจง สลักคำ
กรรมการ
0739
สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
นางสาววราภรณ์ พากเพียร
กรรมการ
0739
สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านหนองจิก
นางสาวไพรินทร์ สายจันทร์
กรรมการ
0739
สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
นายอำนาจ น้อยแสง
ประธานกรรมการ
0739
สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
นายสิทธิชัย พันธ์ศรี
กรรมการ
0740
สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านดอนเขียว
นายเทิดศักดิ์ ยงทวี
กรรมการ
0740
สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
นายวัชระ โสตทิพย์
กรรมการ
0740
สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านตระกาจ
นายณัฐวุฒิ วงศ์จันทร์
ประธานกรรมการ
0740
สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านตูม
นายประกาศิต สมภาวะ
กรรมการและเลขานุการ
0740
สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
นางสาวแพรวา ผ่องแผ้ว
กรรมการ
0741
สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
นายอาหร่าม พิมมาศ
กรรมการ
0741
สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านตูม
นายวิชาญ กาญจนพัฒน์
ประธานกรรมการ
0741
สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
นายประกาศิต ชูเสน
กรรมการและเลขานุการ
0741
สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านหนองจิก
นายอภิชาติ สำนวน
กรรมการ

ระบบลงทะเบียนกรรมการสำหรับโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียน

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com