#
หมวดหมู่
กิจกรรม
โรงเรียน
กรรมการ
ตำแหน่ง
0770
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านหนองฮาง
นายสนั่น โคตรชัย
ประธานกรรมการ
0770
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
นายบัวลอน คำศรี
กรรมการ
0014
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
นายจิมจง ทองคำวัน
ประธานกรรมการ
0014
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
นายพุทธวัฒน์ ประจันทร์
กรรมการ
0014
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
นายวิชาญ พุทธวงค์
กรรมการ
0014
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
นายสุริยัน อินทร์โสม
กรรมการ
0014
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
นายไผท คงศรีลา
กรรมการและเลขานุการ
0014
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านอาราง
นางลำไพร หล้าศรี
รองประธานกรรมการ
0141
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
กรรมการและเลขานุการ
0141
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านนารังกา
นางอุไรวรรณ คำชัย
ประธานกรรมการ
0141
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านกระเบา
นางเสงี่ยม เฟื่องบุญ
กรรมการ
0141
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
นายผาสุข สุนทมาลา
กรรมการ
0141
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
นางจำเนียร ไชยหงษ์
กรรมการ
0142
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
นายธีรพัฒน์ มุ่งหมาย
กรรมการ
0142
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านกันจาน
นางจันจิรา ศรีจันทร์
ประธานกรรมการ
0142
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านภูทอง
นางศุภลักษณ์ ศรีโสภา
กรรมการ
0142
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านจะเนียว
นางเนตรนภา แถมวัน
กรรมการ
0142
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
นายอานุเทพ กิ่งสกุล
กรรมการและเลขานุการ
0143
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
กรรมการและเลขานุการ
0143
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านซะวาซอ
นางปรมาภรณ์ ทองสุ
ประธานกรรมการ
0143
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านบักดอง
นายสำเนียง ทองแย้ม
กรรมการ
0143
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นายสุพรรณ เลิศมณเทียร
กรรมการ
0143
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
นางจีรนุช บรรเทา
กรรมการ
0144
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านโนนงาม
นายสรวิศิษฏ์ ทางาม
ประธานกรรมการ
0144
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
นางฉัตรวรีย์ โพธิ์ธนรัฐ
กรรมการ
0144
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
นางชุติกาญน์ ไชยรัตน์
กรรมการ
0144
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
นางหนูเพียร ชัยวงศ์
กรรมการ
0144
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
นางสาวสุมาลี ปานีสงค์
กรรมการและเลขานุการ
0145
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
นางอุรา กรมพะไมย
กรรมการ
0145
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
นางเพ็ญศรี ไชยชนะสงคราม
กรรมการ
0145
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
นายคำปัน จำปาเรือง
ประธานกรรมการ
0146
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านโดนอาว
นางนลินี ศรีนุเคราะห์
กรรมการ
0146
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านสามเส้า
นายสุเพียบ นาคคำ
กรรมการ
0146
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
นางนภัสร์ชนัญ ศรีภักดิ์
กรรมการและเลขานุการ
0146
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
นายนัทธ์กานท์ แก้วทอง
ประธานกรรมการ
0146
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
นางสาวพูนสุข ปัญญาวัน
กรรมการ
0147
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
นายวิชัย ทองแกะ
กรรมการ
0147
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
นายนำพล กิ่งมะณี
ประธานกรรมการ
0147
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
นายธิติพล เกษรัตน์
กรรมการและเลขานุการ
0147
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
กรรมการ
0147
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
กรรมการ
0149
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
นายนที สุขพอดี
ประธานกรรมการ
0149
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
นางสาวสุมาลี ปานีสงค์
กรรมการและเลขานุการ
0149
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านโนนอ้อ
นางน้ำฝน สอนคำเสน
กรรมการ
0154
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
นางสุนันท์ฺ ฤทธิ์รัตน์
กรรมการและเลขานุการ
0154
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านตาเครือ
นายไชยโรจน์ ยอดสิงห์
ประธานกรรมการ
0154
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
นางใบบัว วงศ์จันทร์
กรรมการ
0154
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
นางลัดดา อสุระพงษ์
กรรมการ
0154
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
นางเด่นดวง ธรรมทวี
กรรมการ
0155
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
นางรัชฏาพร ทองคำวัน
กรรมการและเลขานุการ

ระบบลงทะเบียนกรรมการสำหรับโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียน

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com