#
หมวดหมู่
กิจกรรม
โรงเรียน
กรรมการ
ตำแหน่ง
0093
วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
นายโกวิทย์ มีศรี
กรรมการ
0093
วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
นายทัศนพงศ์ โคพะนา
กรรมการ
0093
วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
นายสวรรค์ ศรีจันทร์
กรรมการ
0093
วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านตูม
นายวัชระ จันทร์แสง
ประธานกรรมการ
0093
วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
นางสาววิไลภรณ์ ผุยพรม
กรรมการและเลขานุการ
0094
วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
นายสำรวย ชื่นใจ
กรรมการ
0094
วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
นางสาวชุติมา ดิษฐ์ประสพ
กรรมการและเลขานุการ
0094
วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
นายปราโมทย์ โคตพันธ์
ประธานกรรมการ
0094
วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านกันทรอม
นายภัทรพงศ์ ประภาสัจเวทย์
กรรมการ
0094
วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
นางสาวยลดา กงแก้ว
กรรมการ
0095
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านขนุน
นายศุภจักร ศรีถาการ
กรรมการ
0095
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
นางสุจิตรา ภูมิภาค
ประธานกรรมการ
0095
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
นายปรีดา โมรานิล
กรรมการ
0095
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านโนนสูง
นางอำพันธ์ จิตอาคะ
กรรมการ
0096
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
นางสาวจันทิพย์ ถิ่นถาน
กรรมการ
0096
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
นางสาวอมราพร พันธ์ทอง
กรรมการ
0096
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านจานบัว
นางสาววราพร แสงทอง
กรรมการ
0096
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
นางสุจิตรา จูมสีมา
ประธานกรรมการ
0096
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
นางสาวสมัย สะไบ
กรรมการและเลขานุการ
0099
วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
นางสุสดี ศรีแก้ว
กรรมการและเลขานุการ
0099
วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
นางลัคนา คณากรณ์
กรรมการ
0099
วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านหนองจิก
นางสาวนันท์นลิน เงาดำ
กรรมการ
0099
วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
นายเพชร วงพรมมา
ประธานกรรมการ
0099
วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
นางยุพิน ศิลารักษ์
กรรมการ
0100
วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
นางวาสนา ริตตา
กรรมการ
0100
วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านตูม
นายกิติศักดิ์ ภักดิ์ใส
กรรมการและเลขานุการ
0100
วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
นางจิตรา กุมพันธ์
ประธานกรรมการ
0100
วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านตาเอก
นางสุมาลี แก้วโมกข์
กรรมการ
0100
วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
นางสาวอารีย์ เคล้าจันทร์
กรรมการ
0181
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
นายธนศักดิ์ ธนะศรี
ประธานกรรมการ
0181
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
นายพิสิษฐ์ สิทธิพันธ์
กรรมการ
0181
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านสลับ
นางสาวทิพย์นิพรรณ ถุงเชื้อ
กรรมการ
0181
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
นายเพทาย เพชราเวช
กรรมการ
0181
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
นายสมัคร เถาหอม
กรรมการและเลขานุการ
0184
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
นายสาคร คำหล้า
กรรมการและเลขานุการ
0184
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
นายศุภณัฐ โพธิ์ดี
กรรมการ
0184
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
นายถนัด ดำพะธิก
กรรมการ
0184
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
นายธนัญชัย ปามุทา
กรรมการ
0184
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
นายไพสงค์ แซ่เตีย
ประธานกรรมการ
0190
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
นายปิยรัฐ พร้อมพรม
กรรมการและเลขานุการ
0190
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
นายวชิระ ฉวีวงษ์
ประธานกรรมการ
0190
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
นายตะวัน จันทร์เที่ยง
กรรมการ
0190
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านตูม
นายเศรษฐ์สกล คันศร
กรรมการ
0766
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
นายปัณณพัฒน์ บุญขาวธีรโรจน์
กรรมการและเลขานุการ
0766
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
นายสมจิตร ชาภักดี
กรรมการ
0766
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
นางสาวนันธิดา มูลจัด
กรรมการ
0766
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ
นายศิริ ศรีละพันธ์
กรรมการ
0766
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
นายเศรษฐศิษฎ์ ศรีโพนทอง
ประธานกรรมการ
0770
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
นายนพพล ศรีบ้านโพน
กรรมการ
0770
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
นายชัยศักดิ์ นรเนตร
กรรมการและเลขานุการ

ระบบลงทะเบียนกรรมการสำหรับโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียน

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com