#
หมวดหมู่
กิจกรรม
โรงเรียน
กรรมการ
ตำแหน่ง
0132
คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านจานบัว
นายรัตนสิทธิ์ โสพล
ประธานกรรมการ
0132
คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
นางสาวคณิตา สารพงษ์
กรรมการและเลขานุการ
0132
คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านโนนจิก
นางสาวสุกัญญา ไผ่จิตร
กรรมการ
0132
คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
นางสาวกมลพรรณ จำปา
กรรมการ
0132
คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
นางยุพิน มูลมิน
กรรมการ
0133
คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านกระเบา
กรรมการและเลขานุการ
0133
คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
นางกัญภร แถวไธสง
กรรมการ
0133
คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านกราม
นายสมาน ปรางศรี
กรรมการ
0133
คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
นายสุพรรณ ห่อทรัพย์
ประธานกรรมการ
0133
คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
นางสุวรรณา พุทธวงศ์
กรรมการ
0134
คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
นายสุพัฒน์ โจระสา
กรรมการและเลขานุการ
0134
คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านสามเส้า
นายสิทธิกร พิมอักษร
กรรมการ
0134
คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
นางสาวพิมพ์วิชยา ขยันวงค์
กรรมการ
0134
คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
นายวุฒินันต์ ขวัญนู
กรรมการ
0134
คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
นายเฉลิมฤทธิ์ หม้อแก้ว
ประธานกรรมการ
0772
คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
นางประน้อม บุญน้อย
กรรมการและเลขานุการ
0772
คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
นายทวีเดช สุระชาติ
กรรมการ
0772
คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านศิลาทอง
นางกาญจนา เพิ่มวิไล
ประธานกรรมการ
0772
คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
นางสาวปิยะมาศ ประการจิตร
กรรมการ
0772
คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านปะทาย
นางจันทราภรณ์ ภูมาพันธ์
กรรมการ
0774
คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
นางสาวรัชนี ทัดเทียม
กรรมการ
0774
คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
นางกษมนวรรณ การะเกษ
กรรมการ
0774
คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
นางบุญสิตา พิมาทัย
กรรมการและเลขานุการ
0774
คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านตายู
นายเสมือน วรเชษฐ
ประธานกรรมการ
0774
คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านโนนจิก
นางสาวกมลวรรณ อัศฤกษ์
กรรมการ
0775
คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านโนนสูง
นางอาจารีย์ สฤษดิ์ไพศาล
กรรมการ
0775
คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
นายทวีศักดิ น่วมเปี่ยมใหญ่
ประธานกรรมการ
0775
คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
นางสุนิตา นันเสนา
กรรมการ
0775
คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
นางสมพร ประสาร
กรรมการ
0775
คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
นายแผน โสดาโคตร
กรรมการและเลขานุการ
0085
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
กรรมการ
0085
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านปุน
นางขวัญเมือง ชมคำ
กรรมการ
0085
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
นายอัศวิน เกษสร
ประธานกรรมการ
0085
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านโดนอาว
นางชรัญญา บานฤทัย
กรรมการ
0085
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)
นายบัญญัติ ลาภบุญ
กรรมการ
0086
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านหนองจิก
นางบัวรื่น พานจันทร์
กรรมการ
0086
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
นางปิยวดี ก้องหล้า
กรรมการ
0086
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
นางไพลิน ทีงาม
กรรมการ
0086
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
นายวรวิทย์ ทรัพย์ศิริ
ประธานกรรมการ
0086
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
นางสาวสุภักค์ธนัน ถาวรพัฒน์
กรรมการ
0090
วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางวรกันยา แก้วกลม
กรรมการและเลขานุการ
0090
วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
นายโชติชนินธรณ์ นาคาธรณ์
กรรมการ
0090
วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านปุน
นายสนอง ชมคำ
กรรมการ
0090
วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
นายสุนทร ทองสวัสดิ์
ประธานกรรมการ
0090
วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
นางจริยาวดี กาณวงศ์
กรรมการ
0091
วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
กรรมการและเลขานุการ
0091
วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
นายสุดใจ พานิช
ประธานกรรมการ
0091
วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
นางกาญจนา จันดี
กรรมการ
0091
วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
นางสาวนุริญญา สาธุพันธ์
กรรมการ
0091
วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
นางผ่องพรรณ บุญสิทธิ์
กรรมการ

ระบบลงทะเบียนกรรมการสำหรับโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียน

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com