#
หมวดหมู่
กิจกรรม
โรงเรียน
กรรมการ
ตำแหน่ง
0760
ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
นางอะมาวะสี จันทร์ผ่อง
กรรมการ
0760
ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านหนองจิก
นางละอองทิพย์ เกียรติสุรีย์กุล
กรรมการ
0760
ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านดอนเขียว
นายเสวก วิริยะบัณฑิต
ประธานกรรมการ
0760
ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางกมล ชูกลิ่น
กรรมการ
0760
ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
นางสุวิมล เผ่าพันธ์
กรรมการและเลขานุการ
0761
ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
นางวิลาวัณย์ ร่มรื่น
กรรมการ
0761
ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
นางวรรดี แก้วกัณหา
กรรมการ
0761
ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
นางสาวรุ่งฤดี บุญตา
กรรมการและเลขานุการ
0761
ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น
นายสมชาย อุลัยพันธ์
ประธานกรรมการ
0761
ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
นายนนทนัตถ์ งามเลิศ
กรรมการ
0762
ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
นางสมควร กลมพันธ์
กรรมการ
0762
ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
นางจิรายุ บุญเฟรือง
กรรมการและเลขานุการ
0762
ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
นางจรรยา อินตา
กรรมการ
0762
ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านหนองคับคา
นายกอบชัย โพธินาแค
ประธานกรรมการ
0762
ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านกระเบา
นางอารีรัตน์ จันทร์เสงี่ยม
กรรมการ
0763
ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านกราม
นางพรทิพย์ แสงสุวรรณ
กรรมการ
0763
ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านคำกลาง
นายจิตกร ป้องกัน
ประธานกรรมการ
0763
ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
นายวัชรินทร์ บุญเพชร
กรรมการ
0763
ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
นางสุมณฑา ปาคำดี
กรรมการ
0763
ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
นางสมาภรณ์ ชนิดพันธ์
กรรมการและเลขานุการ
0764
ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
นายวิศิษฎ์ โตชัย
กรรมการและเลขานุการ
0764
ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย
นางสาวรวินันท์ พิมพ์พงษ์
ประธานกรรมการ
0764
ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
นางทัศนาพร แก้วกัณหา
กรรมการ
0764
ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
นางจิราพร แพงยา
กรรมการ
0764
ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
นางสาวศิริกุน ฝอยทอง
กรรมการ
0122
คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านปุน
นายประเวช สัตยากุล
ประธานกรรมการ
0122
คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
นางจารุวรรณ แก้วมูล
กรรมการ
0122
คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
นายอุดมศักดิ์ ศรียันต์
กรรมการ
0122
คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านบักดอง
นางวราภรณ์ สมัครพงศ์
กรรมการ
0122
คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
นางภาณุรัตน์ สายหงษ์
กรรมการและเลขานุการ
0123
คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
นางภาณุกา ทุมสิงห์
กรรมการ
0123
คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
นางสาวเสาวลักษณ์ ทุมหาวงศ์
กรรมการและเลขานุการ
0123
คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านกราม
นางสมคิด สายลุน
กรรมการ
0123
คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
นายประกอบเกียรติ ชัยเกิด
ประธานกรรมการ
0123
คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
นางกุหลาบ สีหาพงศ์
กรรมการ
0124
คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
นางทัศน์วรรณ มีทรัพย์
กรรมการ
0124
คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
นางสาวมนฤดี สารพงษ์
กรรมการ
0124
คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านตาเอก
นางทิพวรรณ เกษคำ
กรรมการและเลขานุการ
0124
คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
นายชัยณรงค์ หิรัญเรือง
ประธานกรรมการ
0124
คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านหนองจิก
นายศักดิ์ดา ปิดตาลาโพธิ์
กรรมการ
0129
คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
นางสุวรรณรัตน์ วันเจริญ
ประธานกรรมการ
0129
คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
นางสาววรรณิภา พิมาทัย
กรรมการ
0129
คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
นายธนากร โยธิคาร์
กรรมการ
0129
คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
นางสาวพัชริดา นิลสุข
กรรมการ
0129
คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
นางนงค์ แสงเดช
กรรมการและเลขานุการ
0130
คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
นายจิตรกร ปรีเปรม
กรรมการ
0130
คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านหนองรุง
นางสาวทีฆรภัค ดวงสา
ประธานกรรมการ
0130
คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
นายวิโรจน์ วงศ์ศรีแก้ว
กรรมการ
0130
คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
นายดำรงศักดิ์ เพชรเพ็ง
กรรมการ
0130
คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
นางสาวศิริพร ทัพใจหาญ
กรรมการและเลขานุการ

ระบบลงทะเบียนกรรมการสำหรับโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียน

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com