#
หมวดหมู่
กิจกรรม
โรงเรียน
กรรมการ
ตำแหน่ง
0019
การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
กรรมการ
0019
การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
นายวัฒนา จันทะวงษ์
ประธานกรรมการ
0019
การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านตูม
นางสาววิยาภรณ์ อินทนาม
กรรมการและเลขานุการ
0019
การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านโนนจิก
นางวิเชียร ศรีคำ
กรรมการ
0022
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
นายสุธร อัตพงษ์
กรรมการและเลขานุการ
0022
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
นางนิภาภรณ์ ทัดเทียม
กรรมการ
0022
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านโนนสูง
นายไพรัตน์ สฤษดิ์ไพศาล
กรรมการ
0022
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
นายปรีชา ทองอินทร์
ประธานกรรมการ
0022
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านปุน
นายสนอง ชมคำ
กรรมการ
0023
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านสว่าง
นายอรัณ ทิพมาตย์
กรรมการ
0023
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
นายจักรพงษ์ หน่อคำผุย
กรรมการและเลขานุการ
0023
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
นายมงคล สุทธิสน
ประธานกรรมการ
0026
การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
นายสมเกียรติ ไผ่เลี้ยง
ประธานกรรมการ
0026
การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ
นางปรียา บุญทน
กรรมการ
0026
การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
นางจุไรพร แก้วกันหา
กรรมการ
0026
การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
นางศิริรัตน์ ยงทวี
กรรมการ
0027
การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
นายสมเกียรติ ไผ่เลี้ยง
ประธานกรรมการ
0027
การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านกระบี่
นางสนทนา บุญกัณหา
กรรมการ
0027
การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
นางสุวิรัตน์ เหลากอแก้ว
กรรมการ
0027
การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
นางจุฬาภรณ์ สุขศาลา
กรรมการและเลขานุการ
0034
การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
นางละเอียด หลักเพชร
กรรมการ
0034
การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
นางสุภาภรณ์ เรืองสิทธิ์
กรรมการ
0034
การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
นายสนิท จำปาทิพย์
ประธานกรรมการ
0034
การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางสุวรรณี ทั่งนาค
กรรมการ
0048
การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านภูทอง
นายเขตต์อรัญ ธรรมรักษ์
ประธานกรรมการ
0048
การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
นางยุพินทอง จันทร์ถา
กรรมการและเลขานุการ
0048
การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านอาราง
นางวิภา นาคพันธ์
กรรมการ
0050
การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
นายถาวร กล้าหาญ
กรรมการและเลขานุการ
0050
การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
นางวิไล เครือพันธ์
กรรมการ
0050
การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านภูทอง
นายเขตต์อรัญ ธรรมรักษ์
ประธานกรรมการ
0050
การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
นางรำไพ กล้าหาญ
กรรมการ
0067
การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
นางอุไรรัตน์ สุวรรณกูฏ
กรรมการ
0067
การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
นางอมรรัตน์ กองกาญจน์
กรรมการและเลขานุการ
0067
การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
กรรมการ
0067
การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านกระทิง
นายเสกสรรค์ สามสี
ประธานกรรมการ
0068
การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านปุน
นางสุดาพร สารพัฒน์
กรรมการ
0068
การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านหนองจิก
นายทินกร มณีกุล
ประธานกรรมการ
0068
การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
นางรำไพ ประวัน
กรรมการ
0068
การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนโนนสูง
นางนงลักษณ์ มงคลศรีวิทยา
กรรมการ
0068
การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
นางวชิราภรณ์ บุญเชิญ
กรรมการและเลขานุการ
0734
การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านกราม
นายบัญญัติ ประสงค์ทรัพย์
ประธานกรรมการ
0734
การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านหนองเก่า
นางดวงเพ็ญ รูปสวย
กรรมการ
0734
การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
นางสำรี ห่อทรัพย์
กรรมการและเลขานุการ
0702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย [ทีม]
โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
นางมาณวิกา บุญรินทร์
กรรมการ
0702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย [ทีม]
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
นางวลีรัตน์ วงษ์แก้ว
กรรมการและเลขานุการ
0702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย [ทีม]
โรงเรียนบ้านตระกวน
นายธัชชัย นาจำปา
ประธานกรรมการ
0702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย [ทีม]
โรงเรียนบ้านจานบัว
นางสาวชลิตา ชื่นจันทร์
กรรมการและเลขานุการ
0702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย [ทีม]
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
นางสาวหนึ่งฤทัย ศุภสุข
กรรมการ
0703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย [ทีม]
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
นางศรีไศล เกษกร
กรรมการ
0703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
นางสาวนิตติญากรณ์ ศรีหะบุตร
กรรมการและเลขานุการ

ระบบลงทะเบียนกรรมการสำหรับโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียน

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com