#
หมวดหมู่
กิจกรรม
โรงเรียน
กรรมการ
ตำแหน่ง
0044
คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านปุน
นางสาวเกษรินทร์ เบิกบาน
กรรมการ
0044
คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
นายประไพร โสมสุพันธ์
กรรมการ
0243
หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
นายวิชาญ พุทธวงค์
กรรมการ
0243
หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
นายธนสิทธิ์ สงโสด
กรรมการและเลขานุการ
0243
หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
นายไผท คงศีลา
กรรมการ
0243
หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข
นายสุวัฒน์ มะโนชาติ
ประธานกรรมการ
0250
หุ่นยนต์
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
นายบุญมณัชญ์ คำทวี
กรรมการและเลขานุการ
0250
หุ่นยนต์
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
นางสาวภนัชนันท์ พันธ์วัตร์
กรรมการ
0250
หุ่นยนต์
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม
นายเนติวัฒน์ บำรุง
ประธานกรรมการ
0250
หุ่นยนต์
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
นางสาวศศิธร สลับเชื้อ
กรรมการ
0755
หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
นางกรรนิกา พวงพันธ์
กรรมการและเลขานุการ
0755
หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
นายบัวลอน คำศรี
กรรมการ
0755
หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
นายสมศักดิ์ เบ็ญมาศ
ประธานกรรมการ
0755
หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านตูม
นางฉัตรวิรุณ บุญช่วย
กรรมการ
0755
หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
นางสาวณิชย์ชนันท์ วะรงค์
กรรมการ
0757
หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
นายถาวร ยี่สุ่น
กรรมการและเลขานุการ
0757
หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
นายอรรถพล สุรวิทย์
กรรมการ
0757
หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านตูม
นายวรวัฒน์ พิลากลุ
กรรมการ
0757
หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
นายสมัย อดทน
ประธานกรรมการ
0001
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านตาหมื่น
นายเกียรติคุณ สืบหล้า
ประธานกรรมการ
0001
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านหนองหิน
กรรมการและเลขานุการ
0001
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
นางเทพี ทองมล
กรรมการ
0001
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
นางทิวา พินิจรัมย์
กรรมการ
0001
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
นายถาวร ยศศิริ
กรรมการ
0003
การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านกราม
นายกิตติศักดิ์ โคตรบุรี
ประธานกรรมการ
0003
การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านหนองผือ
นายสวิน สายจันทร์
กรรมการและเลขานุการ
0003
การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
นางชบาไพร ทาเสนาะ
กรรมการ
0004
การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านโนนอ้อ
นายพีระวัฒน์ โพธิ์ธนรัฐ
ประธานกรรมการ
0004
การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านโนนสูง
นางสรรพร บุญทะจิตร์
กรรมการ
0004
การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านขนุน
นายประจักษ์ จำปาเณร
กรรมการและเลขานุการ
0006
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
นายวสันต์ คำเพราะ
กรรมการและเลขานุการ
0006
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
นางวาสนา ริตตา
กรรมการ
0006
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
นางทศมาส สำโรง
กรรมการ
0006
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
นายปราโมทย์ โคตพันธ์
ประธานกรรมการ
0012
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา
นายวุฒิพงษ์ ถันทอง
ประธานกรรมการ
0012
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านโดนอาว
นางบุญเรือน จันทร์พลงาม
กรรมการ
0012
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านชำเขียน
นางอัญชลา นามคุณ
กรรมการ
0012
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านพยอม
นางพรพิศ พรมมาก
กรรมการ
0012
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
กรรมการและเลขานุการ
0013
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
นางทัศนาพร แก้วกัณหา
กรรมการและเลขานุการ
0013
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
ว่าที่ร้อยเอกธรรพ์ณธรณ์ ศีลาสาร
ประธานกรรมการ
0013
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านพยอม
นางสุนันท์ โมหา
กรรมการ
0013
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
นายธานตวัน กุลบุญญา
กรรมการ
0013
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
นางรัดดา เสนคำสอน
กรรมการ
0018
การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
กรรมการ
0018
การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
นางมยุรี จันทวี
กรรมการและเลขานุการ
0018
การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
กรรมการ
0018
การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
นายธนภัทร ศรีโสด
ประธานกรรมการ
0018
การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านสลับ
นางสาวจริยาภรณ์ โทศก
กรรมการ
0019
การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
นางมยุณี เสนศรี
กรรมการ

ระบบลงทะเบียนกรรมการสำหรับโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียน

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com