#
หมวดหมู่
กิจกรรม
โรงเรียน
กรรมการ
ตำแหน่ง
0005
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
นางจิรญา นวนแย้ม
กรรมการ
0005
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
นางสาวณิชย์นันท์ วะรงค์
กรรมการและเลขานุการ
0011
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
นางสาวกรวรรณ นามวงษ์
กรรมการและเลขานุการ
0011
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านสลับ
นางสาวณัฐธิดา สุทธิสัย
กรรมการ
0011
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านกระบี่
นางนุชรี แก่นลา
กรรมการ
0011
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง)
นางสาวกัณฑิมา มะลิวงษ์
กรรมการ
0011
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านขะยูง
นายอินสร หนูพัฒน์
ประธานกรรมการ
0016
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
นายสุริยัน อินทร์โสม
กรรมการ
0016
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
นายวรพิสิษฐ์ ชนันท์กานต์
กรรมการ
0016
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
นายสุชาติ คู่แก้ว
กรรมการและเลขานุการ
0016
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
นางปภาพินน์ จันมนตรี
กรรมการ
0016
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ
นายสิทธิชัย พงษ์สิน
ประธานกรรมการ
0017
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
นายปัญญา ผะเดิม
กรรมการ
0017
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม
นายเนติวัฒน์ บำรุง
ประธานกรรมการ
0017
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
นายปัญญา ผะเดิม
กรรมการ
0017
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
นางสาวเพ็ญสิริ นนทะศรี
กรรมการ
0020
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
กรรมการและเลขานุการ
0020
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง)
นายบัวพัน ขันตี
ประธานกรรมการ
0020
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
นางปิยวรรณ ป้องวิเศษ
กรรมการ
0020
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
นางปณิดา ทันนา
กรรมการ
0020
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม
นางสาวกรณ์ปนัสย์ เงาศรี
กรรมการ
0021
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
นายกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์
กรรมการ
0021
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
นายประสิทธิ์ สร้อยมาลุน
ประธานกรรมการ
0021
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านหนองจิก
นางสาวธานี บุตรอุดม
กรรมการ
0021
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านตาเอก
นายไพรัช อุดมพันธ์
กรรมการ
0021
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
นางสาวศิริพร โกมลวัฒน์
กรรมการและเลขานุการ
0024
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
นางสาวชลัญอินทร์ แสงจันทร์
กรรมการและเลขานุการ
0024
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
นายกิตติศักดิ์ มั่นทองพิทักษ์
กรรมการ
0024
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านโดนอาว
กรรมการ
0024
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านหนองจิก
นางกลิ่นขจร บุตรดา
กรรมการ
0024
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
นายลมัย พวงเพ็ชร
ประธานกรรมการ
0025
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
นายทนงศักดิ์ โพธิ์พัฒน์
ประธานกรรมการ
0025
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
นายเฉลิม นิสวงศ์
กรรมการ
0025
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านหนองจิก
นางสาวกลิ่นขจร บุตรดา
กรรมการและเลขานุการ
0025
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
นายพุทธวัฒน์ ประจันทร์
กรรมการ
0025
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
นายไผท คงศรีลา
กรรมการ
0028
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
นายประสิทธิ์ วงพินิจ
กรรมการ
0028
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านกระบี่
นายจำนง ดีนันท์
ประธานกรรมการ
0028
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
นายวิชาญ พุทธวงค์
กรรมการและเลขานุการ
0028
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
นางสาวญาณิศา บุญตาโลก
กรรมการ
0028
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
นางนิภาพร ส่งเสริม
กรรมการ
0029
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านแก
นายเสรี ชินชัย
ประธานกรรมการ
0029
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านโดนอาว
นายสุภิวัฒน์ เหง้าพรหมมินทร์
รองประธานกรรมการ
0029
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
นายพุทธวัฒน์ ประจันทร์
กรรมการและเลขานุการ
0029
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
นายไผท คงศรีลา
กรรมการ
0029
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านขะยูง
นายดวงตา บุญชาลี
กรรมการ
0029
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านตาหมื่น
นายธรรม์นวัฒน์ ศรีราตรี
กรรมการ
0044
คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
นางสาวสุกัญญา พาลี
กรรมการและเลขานุการ
0044
คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านตาเอก
นายไพรัช อุดมพันธ์
กรรมการ
0044
คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด
นายชาญ ชมชื่น
ประธานกรรมการ

ระบบลงทะเบียนกรรมการสำหรับโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียน

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com