#
หมวดหมู่
กิจกรรม
โรงเรียน
กรรมการ
ตำแหน่ง
0062
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
นายธรรมนูญ สุขหมั่น
กรรมการ
0062
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
นางสาวกุลิสรา สาคำภีร์
กรรมการ
0062
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
ว่าที่ร้อยตรีคมกฤษณ์ วรงค์
กรรมการ
0062
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านโตนด
นายไพมณี สุรเสน
กรรมการ
0062
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านตาแท่น
นายสุเรียน สนทะยา
ประธานกรรมการ
0062
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านดาน
นายอรรถโกวิทย์ บุตรไชย
กรรมการ
0062
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านตาแท่น
ว่าที่ร้อยโทสมเชื้อ ยอดสิงห์
กรรมการ
0062
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านกันจด
นายปิยะนารถ เหมือนมาตย์
กรรมการ
0062
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
นางสาวรัชนี ทัดเทียม
กรรมการและเลขานุการ
0070
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
นายสันติ ตาอุดม
กรรมการ
0070
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านด่าน
นายประดิษฐ์ ผาธรรม
ประธานกรรมการ
0070
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านตาเส็ด
นายประกอบ พุ่มโพธิ์งาม
รองประธานกรรมการ
0070
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
นายกมลขันธ์ ดวงจำปา
กรรมการ
0070
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
นางนิฤมล วรรณคำ
กรรมการและเลขานุการ
0071
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
นางนิฤมล วรรณคำ
กรรมการและเลขานุการ
0071
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านตาเส็ด
นายประกอบ พุ่มโพธิ์งาม
กรรมการ
0071
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
นายสันติ ตาอุดม
กรรมการ
0071
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านด่าน
นายประดิษฐ์ ผาธรรม
ประธานกรรมการ
0102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
นางนิลยา นาไชยธง
ประธานกรรมการ
0102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
นางนุจรี ปรีเปรม
กรรมการและเลขานุการ
0102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านกระทิง
นางบังอร ป ประสีระเตสัง
กรรมการ
0102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
นางสาวสุพรรษา เดชมงคล
กรรมการ
0102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านนาขนวน
นายพงศธร ทองใบ
กรรมการ
0103
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
กรรมการและเลขานุการ
0103
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
นายชุติ เจริญศรีเมือง
ประธานกรรมการ
0103
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
กรรมการ
0103
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
นางสมจิตร ครองยุติ
กรรมการ
0103
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
นางสาวสุภาภรณ์ บุญศิริ
กรรมการ
0708
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านตูม
นายจิราณุวัฒน์ ศิริรัตน์
กรรมการ
0708
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
นายเศรษฐศิษฎ์ ศรีโพนทอง
ประธานกรรมการ
0708
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
นางสาวสุมาลี ปานีสงค์
กรรมการ
0708
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านตาแท่น
นางสาวเฟื้องฟ้า ศรีชมภู
กรรมการและเลขานุการ
0708
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
กรรมการ
0709
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านดาน
นางเยาวภา เดชบุญ
กรรมการและเลขานุการ
0709
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
นางสาวฉันทวี ผิวหอม
กรรมการ
0709
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
นายกฤษฏิพงษ์ สิงห์โคตร
ประธานกรรมการ
0709
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านตูม
นายจิราณุวัฒน์ ศิริรัตน์
กรรมการ
0709
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
นางสาวสุมาลี ปานีสงค์
กรรมการ
0776
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
นางอุรา กรมพะไมย
กรรมการ
0776
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านเพ็ก
นางอิสราภรณ์ ประสานพันธ์
กรรมการ
0776
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
นางวรรดี แก้วกัณหา
กรรมการ
0776
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย
นายวุฒิพงษ์ ธรรมบุตร
ประธานกรรมการ
0776
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
นางนันทิยา ศรีวัรวัฒน์
กรรมการและเลขานุการ
0002
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด
นางสาวพนมพร มูลคำ
กรรมการ
0002
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านขนา
นายพิชัย ตุลยเสวี
ประธานกรรมการ
0002
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านโดนอาว
นางมานิดา ชิดดี
กรรมการและเลขานุการ
0002
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
นางสาววนิดา เกษี
กรรมการ
0005
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
นางสาววิไล อัมพรศรี
กรรมการ
0005
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
นางสาวกฤติยา คำเพราะ
กรรมการ
0005
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
นายวิเชียร วงษ์ราช
ประธานกรรมการ

ระบบลงทะเบียนกรรมการสำหรับโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียน

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com