#
หมวดหมู่
กิจกรรม
โรงเรียน
กรรมการ
ตำแหน่ง
0395
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
นางกรรณิกา กาจนพัฒน์
กรรมการ
0395
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
นางสาวธนาภรณ์ เวชกุลสันติ
กรรมการและเลขานุการ
0396
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
นางสาวแพรวา ผ่องแผ้ว
กรรมการ
0396
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
นางสาวสุชานาถ ธรรมวันนา
กรรมการ
0396
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
นางกรรณิกา กาญจนพัฒน์
ประธานกรรมการ
0396
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านด่าน
นางประไพพิศ ถิรโคตร
กรรมการ
0396
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
นางสาววราณี จงกลกลาง
กรรมการและเลขานุการ
0398
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
นางผ่องศรี วรรณทวี
กรรมการ
0398
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
นายปิยะรัฐ อุดมแก้ว
กรรมการ
0398
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
ดร.อภิรมย์ ลิพันธ์
ประธานกรรมการ
0398
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
นางสาวมนฤดี สารพงษ์
กรรมการและเลขานุการ
0399
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
นายสุธีร์ อาการ
ประธานกรรมการ
0399
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
นางสาวทิพวรรณ พละศักดิ์
กรรมการและเลขานุการ
0399
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
นายปิยะรัฐ อุดมแก้ว
กรรมการ
0400
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนโนนสูง
นางสาวพจนี พิมพ์ชัย
กรรมการ
0400
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
นางสาวเนตรชนก สังเกตกิจ
กรรมการ
0400
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
นายบัญชา กาญจนเสน
ประธานกรรมการ
0400
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
นายเวียง ครองชัย
กรรมการและเลขานุการ
0404
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านตูม
นางอุ่นใจ จิดาการเจริญ
กรรมการ
0404
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านตาปรก
นางสมเพียร วรรณทอง
กรรมการ
0404
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
นางสาวโสรชา กำพูล
กรรมการ
0404
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านหนองทา
นายสมปอง ชินตะวัน
ประธานกรรมการ
0404
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านหนองทา
นายสมรัก สมหวัง
กรรมการและเลขานุการ
0052
ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
นางกันต์ญภัทร คณานิตย์
กรรมการ
0052
ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
นางสาวจิราภรณ์ แสงกอง
กรรมการและเลขานุการ
0052
ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านจานเลียว
กรรมการ
0052
ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านนาขนวน
นายสังคม อินทร์ขาว
ประธานกรรมการ
0053
ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านนาขนวน
นายสังคม อินทร์ขาว
ประธานกรรมการ
0053
ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
นางสาวจิราภรณ์ แสงกอง
กรรมการและเลขานุการ
0010
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
นายอิศรา เถาว์โท
กรรมการ
0010
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
นายบรรจง ยาตรา
กรรมการ
0010
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
นางนันทิยา ศรีรวัฒน์
กรรมการและเลขานุการ
0010
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
นายประกาศิต ชูเสน
กรรมการ
0010
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
นางพิสมัย เลาฉัตติกุล
กรรมการและเลขานุการ
0010
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านภูทอง
นายพลายงาม เภาพาด
กรรมการ
0010
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านหนองยาว
นางสาววรณัน บุญสถิตย์
กรรมการ
0010
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
นายอภินันท์ ฝอยทอง
ประธานกรรมการ
0010
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
นายสมจิตต์ ศรีโสภา
กรรมการ
0051
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านนาขนวน
นางสาวธีรดา อุดมทรัพย์
กรรมการ
0051
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
ว่าที่ร้อยตรีทวีชัย ดวงแก้ว
กรรมการ
0051
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย
นายเฉลิมพล รักษาภักดี
กรรมการ
0051
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านตายู
นายไสว วงศ์บา
กรรมการ
0051
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
นายโกวิทย์ มีศรี
กรรมการ
0051
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
นายจินดา ศรีรวัฒน์
ประธานกรรมการ
0051
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
นายพยุงศักดิ์ มีปัญญา
กรรมการ
0051
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
กรรมการ
0051
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
นางสาวชระริน พันธ์สวัสดิ์
กรรมการและเลขานุการ
0051
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
นายสีวรา บึงไกร
กรรมการ
0051
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านตูม
นายณรงค์ศักดิ์ มีศรี
กรรมการ
0051
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
นายประยูร กิ่งมณี
กรรมการ

ระบบลงทะเบียนกรรมการสำหรับโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียน

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com