#
หมวดหมู่
กิจกรรม
โรงเรียน
กรรมการ
ตำแหน่ง
0603
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
นางลิธานันท์ คำโท
กรรมการ
0604
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านกระเบา
นางสาวดาวนภา บุญทอง
กรรมการและเลขานุการ
0604
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
นางสาวณภาภัช นิยม
กรรมการ
0604
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
นางสาวเมธาวี ขจรเกียรติเมธี
กรรมการ
0604
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านอาราง
นายชัยนัตร ไชยสาร
ประธานกรรมการ
0605
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านอาราง
นายชัยนัตร ไชยสาร
ประธานกรรมการ
0605
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านกระเบา
นางสาวดาวนภา บุญทอง
กรรมการและเลขานุการ
0605
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
กรรมการ
0605
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
นางสาวกัญจน์รัตน์ พรหมวงศ์
กรรมการ
0643
ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
นายเดชา พรมมาสุข
กรรมการและเลขานุการ
0643
ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
นายศรัญยพัชร์ วงศ์กัญจนพัน
กรรมการ
0643
ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านโดนอาว
นายชัยวัฒน์ จันพริ้ง
กรรมการ
0643
ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
นายนนทนัตถ์ งามเลิศ
กรรมการ
0643
ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
นางสาวชมพูนุช แพงกิ่ง
ประธานกรรมการ
0731
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านกราม
นายพูนศิลป์ เมืองแพน
กรรมการ
0731
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
นายอดิศักดิ์ ศีเมือง
ประธานกรรมการ
0731
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านกระหวัน
นางวัจนาภรณ์ เพชรรักษ์
กรรมการ
0731
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านจานเลียว
นายศิริ สืบหล้า
กรรมการ
0732
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
นายบุญล้น พันธุ์คำ
กรรมการ
0732
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
นางสาวจุรีรัตน์ นาชัยสินธุ์
กรรมการ
0732
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านหนองเก่า
นายไสว มีสติ
ประธานกรรมการ
0736
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
นางวรัชญา กัญจนพรสกุล
กรรมการและเลขานุการ
0736
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
นางสาวประไพจิตร พื้นผา
กรรมการ
0736
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
นางสมใจ ศิริบูรณ์
กรรมการ
0736
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
นางทิพาพร ศรีลามล
กรรมการ
0736
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านหนองเก่า
นายไสว มีสติ
ประธานกรรมการ
0737
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
นางมนธีวรรณ อินทร์ขาว
กรรมการ
0737
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านดาน
นายทรงพล โพธิ์ขาว
ประธานกรรมการ
0737
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
นายทองสุข นิ้วทอง
กรรมการ
0376
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
นางวรรณา รัตนา
ประธานกรรมการ
0376
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
นางกรรณิการ์ โคตพันธ์
กรรมการ
0376
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
นางเพ็ญศรี กิ่งมณี
กรรมการ
0376
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
นางสาวธนาภรณ์ เวชกุลสันติ
กรรมการ
0377
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
นายพรชัย บุญพร้อม
ประธานกรรมการ
0377
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
นางสาวธนาภรณ์ เวชกลุสันติ
กรรมการ
0377
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
นางสาวลำไย กั่วพิทักษ์
กรรมการและเลขานุการ
0377
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
นางเพ็ญศรี กิ่งมณี
กรรมการ
0377
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
นางกรรณิการ์ โคตพันธ์
กรรมการ
0378
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านสามเส้า
นางสังวาล วารสุข
กรรมการ
0378
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
นายกฤษฎา เพิ่มวิไล
ประธานกรรมการ
0378
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
นางสาวรณิดา ขวัญยืน
กรรมการและเลขานุการ
0378
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
นางนิตยา แก้วงามสอง
กรรมการ
0379
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านโนนจิก
นางสาวรัตนาภรณ์ บุญเทพ
กรรมการและเลขานุการ
0379
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
นางนิตยา แก้วงามสอง
กรรมการ
0379
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านสามเส้า
นางสังวาล วารสุข
กรรมการ
0379
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางโยทะกา รักโสภา
กรรมการ
0379
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านโนนจิก
นายปกรณ์ จันทร์ผ่อง
ประธานกรรมการ
0395
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
นายวิทยา สิงห์คง
ประธานกรรมการ
0395
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
นางสาวจินตนา หยิบยก
กรรมการ
0395
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
นางมยุรี แสนเลิง
กรรมการ

ระบบลงทะเบียนกรรมการสำหรับโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียน

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com