#
หมวดหมู่
กิจกรรม
โรงเรียน
กรรมการ
ตำแหน่ง
0352
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ
นางจันจิรา สมหวัง
กรรมการ
0352
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านหนองจิก
นายศักดิ์ดา ปิดตาลาโพธิ์
กรรมการ
0353
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
นายระพิน ไสว
กรรมการ
0353
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านกระหวัน
นางวัลลิยา ไกรรักษ์
กรรมการ
0353
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านหนองบัว
นายประชัน ธรรมรส
ประธานกรรมการ
0353
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
นางชนาพร ลาคำ
กรรมการและเลขานุการ
0369
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
นายสมจิตต์ ศรีโสภา
กรรมการ
0369
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
นายไพรัตน์ ทองบ่อ
ประธานกรรมการ
0369
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
นางณัชชา นิลเพชร
กรรมการและเลขานุการ
0369
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
นางสาวกฤษณา ศรีกะชา
กรรมการ
0370
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนหมู่บ้่านทับทิมสยาม 07
นางมัชฉา ทุมมา
ประธานกรรมการ
0370
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านกระทิง
นายนิคม พิมพ์แก้ว
กรรมการ
0370
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
นางชนาพร ลาคำ
กรรมการและเลขานุการ
0370
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
นางชุตินันท์ นางวงค์
กรรมการ
0370
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านระโยง
นายมนตรี พิบูลย์
กรรมการ
0371
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านกระหวัน
นางวัลลิยา ไกรรักษ์
กรรมการ
0371
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนหมู่บ้่านทับทิมสยาม 07
นางมัชฉา ทุมมา
ประธานกรรมการ
0371
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
นางภัทรนันท์ ดำลี
กรรมการ
0371
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
นางชนาพร ลาคำ
กรรมการและเลขานุการ
0372
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
นายไพรัตน์ ทองบ่อ
ประธานกรรมการ
0372
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
นางณัฐิยา ชาลี
กรรมการ
0372
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
นางณัชชา นิลเพชร
กรรมการและเลขานุการ
0372
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านกราม
นางพูนศิลป์ เมืองแพน
กรรมการ
0373
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านหนองฮาง
นางรัตนา นันทพานิช
กรรมการ
0373
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นายปรีชา รินวงศ์
ประธานกรรมการ
0373
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
นางจุฬาวรรณ กาเมือง
กรรมการ
0373
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
นางณัชชา นิลเพชร
กรรมการและเลขานุการ
0374
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
นางณัชชา นิลเพชร
กรรมการและเลขานุการ
0374
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
นางธิพ์นัฐย์ชา หัสดี
กรรมการ
0374
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นายปรีชา รินวงศ์
ประธานกรรมการ
0374
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
นางสาวจันทนา คำเพราะ
กรรมการ
0374
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านสดำ
นายบัญชา โพธิสาร
กรรมการ
0375
ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
นางสาวเพ็ญศรี สารีบุตร
ประธานกรรมการ
0375
ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
นางประกายแก้ว สุขรี่
กรรมการ
0375
ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านม่วงแยก
นางชุติกาญจน์ บริบูรณ์
กรรมการและเลขานุการ
0375
ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
นายประยงค์ สายะสมิต
กรรมการ
0375
ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
นางสาวจันทร์ตรี ทองมั่น
กรรมการ
0601
ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
นายสายัญ อำนวยโภชน์
กรรมการ
0601
ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
นายนุทัศน์ กล้าหาญ
กรรมการ
0601
ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
นางสาวเพ็ญศรี สารีบุตร
ประธานกรรมการ
0601
ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านม่วงแยก
นางชุติกาญจน์ บริบูรณ์
กรรมการและเลขานุการ
0601
ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
นายสมบัติ ศรีลาชัย
กรรมการ
0602
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
นางสาวสุวพัชร บุญทำ
กรรมการ
0602
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านบักดอง
นายอะเด็น สมัครพงศ์
ประธานกรรมการ
0602
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
นายเฉลิม นิสวงค์
กรรมการ
0602
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านกระเบา
นางสาวดาวนภา บุญทอง
กรรมการและเลขานุการ
0603
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านบักดอง
นายอะเด็น สมัครพงศ์
ประธานกรรมการ
0603
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
นายถาวร แพงสกล
กรรมการ
0603
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านจองกอ
นายณัฐวุฒิ ลายทอง
กรรมการ
0603
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านกระเบา
นางสาวดาวนภา บุญทอง
กรรมการและเลขานุการ

ระบบลงทะเบียนกรรมการสำหรับโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียน

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com