#
กิจกรรม
พิมพ์รายคน
พิมพ์รวม
0052 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
0053 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
0055 การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
0054 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
0057 การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 [เดี่ยว]

ระบบลงทะเบียนกรรมการสำหรับโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียน

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com