#
กิจกรรม
พิมพ์รายคน
พิมพ์รวม
0311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 [ทีม]
0307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 [ทีม]
0262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
0263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
0268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
0269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
0308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 [ทีม]
0312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 [ทีม]
0265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
0271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
0300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
0310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
0309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 [ทีม]
0313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 [ทีม]
0721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 [เดี่ยว]

ระบบลงทะเบียนกรรมการสำหรับโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียน

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com