#
กิจกรรม
พิมพ์รายคน
พิมพ์รวม
0141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 [ทีม]
0142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 [ทีม]
0144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 [ทีม]
0145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 [ทีม]
0147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 [ทีม]
0149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 [ทีม]
0152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 [ทีม]
0154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
0155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
0164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 [ทีม]
0165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 [ทีม]
0169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 [ทีม]
0768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 [ทีม]
0143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 [ทีม]
0146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 [ทีม]
0156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
0166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 [ทีม]
0014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 [ทีม]

ระบบลงทะเบียนกรรมการสำหรับโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียน

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com