#
กิจกรรม
พิมพ์รายคน
พิมพ์รวม
0755 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 [ทีม]
0756 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 [ทีม]
0243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 [ทีม]
0250 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 [ทีม]
0757 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 [ทีม]
0758 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 [ทีม]
0247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 [ทีม]
0251 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 [ทีม]

ระบบลงทะเบียนกรรมการสำหรับโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียน

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com