#
หมวดหมู่
กิจกรรม
โรงเรียน
กรรมการ
ตำแหน่ง
0007
ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านกราม
นางศุภรัตนา ดวงแก้ว
กรรมการ
0007
ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
นางสาวบุญร่วม วิชาชัย
ประธานกรรมการ
0007
ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
นางวรรณา รัตนา
กรรมการ
0007
ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
นางนิดาวรรณ ดาลัย
กรรมการและเลขานุการ
0007
ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านสลับ
นางสาวธัญยพร งามแสง
กรรมการ
0008
ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
นางสาวศลิษา สีสันต์
กรรมการและเลขานุการ
0008
ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
นางณิชรัตม์ แสงทอง
รองประธานกรรมการ
0008
ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
นางสาวบุญร่วม วิชาชัย
ประธานกรรมการ
0008
ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
นางสาวรพีพร พรมสิทธิ์
กรรมการ
0030
ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านตูม
นางธิดารัตน์ เขียวอ่อน
กรรมการและเลขานุการ
0030
ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
นายอุดม พิญญพงษ์
กรรมการ
0030
ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
นางนุชนาถ พิมอักษร
กรรมการ
0030
ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านเพ็ก
นายภานุวัฒน์ บุญแซม
ประธานกรรมการ
0030
ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านโนนอ้อ
นางปรานี บาลยอ
กรรมการ
0031
ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
นางประยงค์ สายะสมิต
กรรมการ
0031
ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
นายวรุฒม์ มั่นจิตร
ประธานกรรมการ
0031
ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนมหาราช 2
นางอุษา เถินหิตย์
กรรมการ
0031
ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
นางสว่างจิต แก่นวงค์ษา
กรรมการและเลขานุการ
0031
ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
นางศุภวีร์ อดทน
กรรมการ
0032
ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
นางวิภาสิริ พรมตวง
กรรมการ
0032
ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านตาเอก
นางธัญภัสมณฑน์ วงศ์ปลั่ง
ประธานกรรมการ
0032
ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านหนองจิก
นางรวิสรา โคตรภักดี
กรรมการ
0032
ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
นางขวัญพัฒน์ ขันทอง
กรรมการและเลขานุการ
0036
ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านน้ำเย็น
นางพัชญ์สินี ชาลีหน่อคำผุย
กรรมการและเลขานุการ
0036
ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
นางอุรา กรมพะไมย
รองประธานกรรมการ
0036
ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
นางสาวบุญร่วม วิชาชัย
ประธานกรรมการ
0036
ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
นางลำไพ เหล็กกล้า
กรรมการ
0037
ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
นางศิริรัตน์ ยงทวี
กรรมการ
0037
ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
นางอุไรรัตน์ สุวรรณกูฎ
กรรมการ
0037
ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านกราม
นางวราภรณ์ สายเพ็ชร
กรรมการ
0038
ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
นางนิภาพรรณ สงสันเทียะ
กรรมการ
0038
ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
นางรัฐอนงค์ อินโหงว
ประธานกรรมการ
0038
ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านโดนอาว
นางดารณี กองสิน
กรรมการ
0038
ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
นางรัชฏาวรรณ แสงสิงห์
กรรมการและเลขานุการ
0038
ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านขนุน
นายกำพล ยิ้มเกิด
กรรมการ
0046
ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านกระเบา
กรรมการ
0046
ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
นายตรีเพชร สุนสาย
ประธานกรรมการ
0046
ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
นายสัญญา พิมพ์ศรี
กรรมการ
0046
ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
นางสาวศรินญา คำภาปัตน์
กรรมการ
0046
ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
นางสาวสุธัญญา ทาทอง
กรรมการ
0047
ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
นางพากเพียร หนุนชู
กรรมการ
0047
ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
นางประกาย มุ่งหมาย
กรรมการ
0047
ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
นางสาววิไลวรรณ คำมุงกุล
กรรมการ
0047
ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
นายธีรเดช บุญเนตร
ประธานกรรมการ
0047
ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
นางอรทัย ยวนพันธ์
กรรมการและเลขานุการ
0759
ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
นางสำราญ คำพิราช
กรรมการ
0759
ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
นางราตรี การะเกษ
กรรมการและเลขานุการ
0759
ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
กรรมการ
0759
ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
นางสาวปิยะพร ทำบุญ
ประธานกรรมการ
0759
ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านบักดอง
นางหทัยทิพย์ เตชะสุข
กรรมการ

ระบบลงทะเบียนกรรมการสำหรับโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียน

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com