#
เลือกหมวดหมู่เพื่อพิมพ์รายการย่อย
กิจกรรม
เอกสารพิมพ์เป็นชุดตามหมวดหมู่
ใบปะหน้าซอง
นักเรียน
ครู
กรรมการ
แบบบันทึกคะแนน
เอกสารเปลี่ยนตัว
1 ภาษาไทย 16 - - - - -
2 คณิตศาสตร์ 12 - - - - -
3 วิทยาศาสตร์ 15 - - - - -
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 18 - - - - -
5 สุขศึกษา และพลศึกษา 4 - - - - -
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 15 - - - - -
7 ศิลปะ-ดนตรี 50 - - - - -
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ 10 - - - - -
9 ภาษาต่างประเทศ 5 - - - - -
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 10 - - - - -
11 คอมพิวเตอร์ 12 - - - - -
12 หุ่นยนต์ 8 - - - - -
13 การงานอาชีพ 18 - - - - -
14 ปฐมวัย 2 - - - - -
15 เรียนร่วม - ภาษาไทย 17 - - - - -
16 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 - - - - -
17 เรียนร่วม - ศิลปะ 21 - - - - -
18 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี 18 - - - - -
19 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน 10 - - - - -

ระบบลงทะเบียนกรรมการสำหรับโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียน

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com