1.ภาษาไทย
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1 นางสาวบุญร่วม วิชาชัย โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ ประธานกรรมการ
2 นางศุภรัตนา ดวงแก้ว โรงเรียนบ้านกราม กรรมการ
3 นางสาวธัญยพร งามแสง โรงเรียนบ้านสลับ กรรมการ
4 นางวรรณา รัตนา โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการ
5 นางนิดาวรรณ ดาลัย โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ กรรมการและเลขานุการ
2 0008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1 นางสาวบุญร่วม วิชาชัย โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ ประธานกรรมการ
2 นางณิชรัตม์ แสงทอง โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) รองประธานกรรมการ
3 นางสาวรพีพร พรมสิทธิ์ โรงเรียนบ้านหินวิทยา กรรมการ
4 นางสาวศลิษา สีสันต์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการและเลขานุการ
3 0030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1 นายภานุวัฒน์ บุญแซม โรงเรียนบ้านเพ็ก ประธานกรรมการ
2 นางนุชนาถ พิมอักษร โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ กรรมการ
3 นางปรานี บาลยอ โรงเรียนบ้านโนนอ้อ กรรมการ
4 นายอุดม พิญญพงษ์ โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ กรรมการ
5 นางธิดารัตน์ เขียวอ่อน โรงเรียนบ้านตูม กรรมการและเลขานุการ
4 0031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1 นายวรุฒม์ มั่นจิตร โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ประธานกรรมการ
2 นางอุษา เถินหิตย์ โรงเรียนมหาราช 2 กรรมการ
3 นางศุภวีร์ อดทน โรงเรียนบ้านโคกวิทยา กรรมการ
4 นางประยงค์ สายะสมิต โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ กรรมการ
5 นางสว่างจิต แก่นวงค์ษา โรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการและเลขานุการ
5 0032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1 นางธัญภัสมณฑน์ วงศ์ปลั่ง โรงเรียนบ้านตาเอก ประธานกรรมการ
2 นางวิภาสิริ พรมตวง โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ กรรมการ
3 นางรวิสรา โคตรภักดี โรงเรียนบ้านหนองจิก กรรมการ
4 นางขวัญพัฒน์ ขันทอง โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการและเลขานุการ
6 0036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1 นางสาวบุญร่วม วิชาชัย โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ ประธานกรรมการ
2 นางอุรา กรมพะไมย โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) รองประธานกรรมการ
3 นางลำไพ เหล็กกล้า โรงเรียนจานทองกวาววิทยา กรรมการ
4 นางพัชญ์สินี ชาลีหน่อคำผุย โรงเรียนบ้านน้ำเย็น กรรมการและเลขานุการ
7 0037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1 นางวราภรณ์ สายเพ็ชร โรงเรียนบ้านกราม กรรมการ
2 นางศิริรัตน์ ยงทวี โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) กรรมการ
3 นางอุไรรัตน์ สุวรรณกูฎ โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการ
8 0038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1 นางรัฐอนงค์ อินโหงว โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) ประธานกรรมการ
2 นางดารณี กองสิน โรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
3 นางนิภาพรรณ สงสันเทียะ โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา กรรมการ
4 นายกำพล ยิ้มเกิด โรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
5 นางรัชฏาวรรณ แสงสิงห์ โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน กรรมการและเลขานุการ
9 0046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1 นายตรีเพชร สุนสาย โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ ประธานกรรมการ
2 นางสาวศรินญา คำภาปัตน์ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
3 นางสาวสุธัญญา ทาทอง โรงเรียนบ้านนาไพรงาม กรรมการ
4 นายอดุลย์สิริ นรภาร โรงเรียนบ้านกระเบา กรรมการ
5 นายสัญญา พิมพ์ศรี โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล กรรมการ
10 0047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1 นายธีรเดช บุญเนตร โรงเรียนบ้านคำสะอาด ประธานกรรมการ
2 นางประกาย มุ่งหมาย โรงเรียนจานทองกวาววิทยา กรรมการ
3 นางพากเพียร หนุนชู โรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการ
4 นางสาววิไลวรรณ คำมุงกุล โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) กรรมการ
5 นางอรทัย ยวนพันธ์ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการและเลขานุการ
11 0759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1 นางสาวปิยะพร ทำบุญ โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน ประธานกรรมการ
2 นางสำราญ คำพิราช โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
3 นางหทัยทิพย์ เตชะสุข โรงเรียนบ้านบักดอง กรรมการ
4 นางแพรวพรรณ วงพรมมา โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน กรรมการ
5 นางราตรี การะเกษ โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) กรรมการและเลขานุการ
12 0760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1 นายเสวก วิริยะบัณฑิต โรงเรียนบ้านดอนเขียว ประธานกรรมการ
2 นางละอองทิพย์ เกียรติสุรีย์กุล โรงเรียนบ้านหนองจิก กรรมการ
3 นางอะมาวะสี จันทร์ผ่อง โรงเรียนบ้านหนองกระทิง กรรมการ
4 นางกมล ชูกลิ่น โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการ
5 นางสุวิมล เผ่าพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองบักโทน กรรมการและเลขานุการ
13 0761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1 นายสมชาย อุลัยพันธ์ โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น ประธานกรรมการ
2 นางวิลาวัณย์ ร่มรื่น โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
3 นายนนทนัตถ์ งามเลิศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
4 นางวรรดี แก้วกัณหา โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
5 นางสาวรุ่งฤดี บุญตา โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี กรรมการและเลขานุการ
14 0762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1 นายกอบชัย โพธินาแค โรงเรียนบ้านหนองคับคา ประธานกรรมการ
2 นางจรรยา อินตา โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ กรรมการ
3 นางอารีรัตน์ จันทร์เสงี่ยม โรงเรียนบ้านกระเบา กรรมการ
4 นางสมควร กลมพันธ์ โรงเรียนชนะใช้กิจการ กรรมการ
5 นางจิรายุ บุญเฟรือง โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการและเลขานุการ
15 0763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1 นายจิตกร ป้องกัน โรงเรียนบ้านคำกลาง ประธานกรรมการ
2 นางสุมณฑา ปาคำดี โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการ
3 นายวัชรินทร์ บุญเพชร โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ กรรมการ
4 นางพรทิพย์ แสงสุวรรณ โรงเรียนบ้านกราม กรรมการ
5 นางสมาภรณ์ ชนิดพันธ์ โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง กรรมการและเลขานุการ
16 0764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1 นางสาวรวินันท์ พิมพ์พงษ์ โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย ประธานกรรมการ
2 นางสาวศิริกุน ฝอยทอง โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
3 นางจิราพร แพงยา โรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการ
4 นางทัศนาพร แก้วกัณหา โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
5 นายวิศิษฎ์ โตชัย โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว กรรมการและเลขานุการ
2.คณิตศาสตร์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1 นายประเวช สัตยากุล โรงเรียนบ้านปุน ประธานกรรมการ
2 นายอุดมศักดิ์ ศรียันต์ โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา กรรมการ
3 นางวราภรณ์ สมัครพงศ์ โรงเรียนบ้านบักดอง กรรมการ
4 นางจารุวรรณ แก้วมูล โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
5 นางภาณุรัตน์ สายหงษ์ โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) กรรมการและเลขานุการ
2 0123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1 นายประกอบเกียรติ ชัยเกิด โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง ประธานกรรมการ
2 นางกุหลาบ สีหาพงศ์ โรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการ
3 นางสมคิด สายลุน โรงเรียนบ้านกราม กรรมการ
4 นางภาณุกา ทุมสิงห์ โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ กรรมการ
5 นางสาวเสาวลักษณ์ ทุมหาวงศ์ โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ กรรมการและเลขานุการ
3 0124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1 นายชัยณรงค์ หิรัญเรือง โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ประธานกรรมการ
2 นางทัศน์วรรณ มีทรัพย์ โรงเรียนบ้านท่าคล้อ กรรมการ
3 นางสาวมนฤดี สารพงษ์ โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการ
4 นายศักดิ์ดา ปิดตาลาโพธิ์ โรงเรียนบ้านหนองจิก กรรมการ
5 นางทิพวรรณ เกษคำ โรงเรียนบ้านตาเอก กรรมการและเลขานุการ
4 0129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1 นางสุวรรณรัตน์ วันเจริญ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว ประธานกรรมการ
2 นางสาวพัชริดา นิลสุข โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
3 นางสาววรรณิภา พิมาทัย โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน กรรมการ
4 นายธนากร โยธิคาร์ โรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
5 นางนงค์ แสงเดช โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น กรรมการและเลขานุการ
5 0130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1 นางสาวทีฆรภัค ดวงสา โรงเรียนบ้านหนองรุง ประธานกรรมการ
2 นายวิโรจน์ วงศ์ศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
3 นายดำรงศักดิ์ เพชรเพ็ง โรงเรียนบ้านทุ่งเลน กรรมการ
4 นายจิตรกร ปรีเปรม โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย กรรมการ
5 นางสาวศิริพร ทัพใจหาญ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
6 0132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1 นายรัตนสิทธิ์ โสพล โรงเรียนบ้านจานบัว ประธานกรรมการ
2 นางสาวกมลพรรณ จำปา โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
3 นางยุพิน มูลมิน โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน กรรมการ
4 นางสาวสุกัญญา ไผ่จิตร โรงเรียนบ้านโนนจิก กรรมการ
5 นางสาวคณิตา สารพงษ์ โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน กรรมการและเลขานุการ
7 0133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1 นายสุพรรณ ห่อทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ ประธานกรรมการ
2 นางสุวรรณา พุทธวงศ์ โรงเรียนบ้านหินวิทยา กรรมการ
3 นายสมาน ปรางศรี โรงเรียนบ้านกราม กรรมการ
4 นางกัญภร แถวไธสง โรงเรียนบ้านเสาธงชัย กรรมการ
5 นางสาวสุดา ศรีสารัตน์ โรงเรียนบ้านกระเบา กรรมการและเลขานุการ
8 0134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1 นายเฉลิมฤทธิ์ หม้อแก้ว โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี ประธานกรรมการ
2 นายสิทธิกร พิมอักษร โรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการ
3 นายวุฒินันต์ ขวัญนู โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
4 นางสาวพิมพ์วิชยา ขยันวงค์ โรงเรียนบ้านโคกระเวียง กรรมการ
5 นายสุพัฒน์ โจระสา โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการและเลขานุการ
9 0772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1 นางกาญจนา เพิ่มวิไล โรงเรียนบ้านศิลาทอง ประธานกรรมการ
2 นางจันทราภรณ์ ภูมาพันธ์ โรงเรียนบ้านปะทาย กรรมการ
3 นางสาวปิยะมาศ ประการจิตร โรงเรียนบ้านโคกระเวียง กรรมการ
4 นายทวีเดช สุระชาติ โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ กรรมการ
5 นางประน้อม บุญน้อย โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการและเลขานุการ
10 0773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
11 0774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1 นายเสมือน วรเชษฐ โรงเรียนบ้านตายู ประธานกรรมการ
2 นางสาวรัชนี ทัดเทียม โรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
3 นางสาวกมลวรรณ อัศฤกษ์ โรงเรียนบ้านโนนจิก กรรมการ
4 นางกษมนวรรณ การะเกษ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
5 นางบุญสิตา พิมาทัย โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการและเลขานุการ
12 0775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1 นายทวีศักดิ น่วมเปี่ยมใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองสังข์ ประธานกรรมการ
2 นางสุนิตา นันเสนา โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการ
3 นางสมพร ประสาร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
4 นางอาจารีย์ สฤษดิ์ไพศาล โรงเรียนบ้านโนนสูง กรรมการ
5 นายแผน โสดาโคตร โรงเรียนชนะใช้กิจการ กรรมการและเลขานุการ
3.วิทยาศาสตร์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1 นายอัศวิน เกษสร โรงเรียนบ้านท่าคล้อ ประธานกรรมการ
2 นางไพลิน ทีงาม โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
3 นางชรัญญา บานฤทัย โรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
4 นางขวัญเมือง ชมคำ โรงเรียนบ้านปุน กรรมการ
5 นายบัญญัติ ลาภบุญ โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) กรรมการ
2 0086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1 นายวรวิทย์ ทรัพย์ศิริ โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) ประธานกรรมการ
2 นางปิยวดี ก้องหล้า โรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการ
3 นางสาวสุภักค์ธนัน ถาวรพัฒน์ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
4 นางไพลิน ทีงาม โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
5 นางบัวรื่น พานจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองจิก กรรมการ
3 0090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1 นายสุนทร ทองสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านหนองบักโทน ประธานกรรมการ
2 นางจริยาวดี กาณวงศ์ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
3 นายโชติชนินธรณ์ นาคาธรณ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
4 นายสนอง ชมคำ โรงเรียนบ้านปุน กรรมการ
5 นางวรกันยา แก้วกลม โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการและเลขานุการ
4 0091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1 นายสุดใจ พานิช โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) ประธานกรรมการ
2 นางสาวนุริญญา สาธุพันธ์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
3 นางกาญจนา จันดี โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา กรรมการ
4 นางผ่องพรรณ บุญสิทธิ์ โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด กรรมการ
5 นายตฤณ ทีงาม โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ กรรมการและเลขานุการ
5 0093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1 นายวัชระ จันทร์แสง โรงเรียนบ้านตูม ประธานกรรมการ
2 นายทัศนพงศ์ โคพะนา โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ กรรมการ
3 นายโกวิทย์ มีศรี โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ กรรมการ
4 นายสวรรค์ ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการ
5 นางสาววิไลภรณ์ ผุยพรม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
6 0094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1 นายปราโมทย์ โคตพันธ์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ประธานกรรมการ
2 นางสาวยลดา กงแก้ว โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
3 นายภัทรพงศ์ ประภาสัจเวทย์ โรงเรียนบ้านกันทรอม กรรมการ
4 นายสำรวย ชื่นใจ โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ กรรมการ
5 นางสาวชุติมา ดิษฐ์ประสพ โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น กรรมการและเลขานุการ
7 0095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1 นางสุจิตรา ภูมิภาค โรงเรียนบ้านหนองหว้า ประธานกรรมการ
2 นายปรีดา โมรานิล โรงเรียนบ้านหินวิทยา กรรมการ
3 นายศุภจักร ศรีถาการ โรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
4 นางอำพันธ์ จิตอาคะ โรงเรียนบ้านโนนสูง กรรมการ
8 0096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1 นางสุจิตรา จูมสีมา โรงเรียนจานทองกวาววิทยา ประธานกรรมการ
2 นางสาวอมราพร พันธ์ทอง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 กรรมการ
3 นางสาวจันทิพย์ ถิ่นถาน โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการ
4 นางสาววราพร แสงทอง โรงเรียนบ้านจานบัว กรรมการ
5 นางสาวสมัย สะไบ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการและเลขานุการ
9 0099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1 นายเพชร วงพรมมา โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน ประธานกรรมการ
2 นางลัคนา คณากรณ์ โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) กรรมการ
3 นางยุพิน ศิลารักษ์ โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง กรรมการ
4 นางสาวนันท์นลิน เงาดำ โรงเรียนบ้านหนองจิก กรรมการ
5 นางสุสดี ศรีแก้ว โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
10 0100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1 นางจิตรา กุมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ประธานกรรมการ
2 นางสาวอารีย์ เคล้าจันทร์ โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ กรรมการ
3 นางสุมาลี แก้วโมกข์ โรงเรียนบ้านตาเอก กรรมการ
4 นางวาสนา ริตตา โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) กรรมการ
5 นายกิติศักดิ์ ภักดิ์ใส โรงเรียนบ้านตูม กรรมการและเลขานุการ
11 0181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1 นายธนศักดิ์ ธนะศรี โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง ประธานกรรมการ
2 นายพิสิษฐ์ สิทธิพันธ์ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล กรรมการ
3 นางสาวทิพย์นิพรรณ ถุงเชื้อ โรงเรียนบ้านสลับ กรรมการ
4 นายเพทาย เพชราเวช โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง กรรมการ
5 นายสมัคร เถาหอม โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
12 0184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1 นายไพสงค์ แซ่เตีย โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง ประธานกรรมการ
2 นายธนัญชัย ปามุทา โรงเรียนบ้านหนองกระทิง กรรมการ
3 นายถนัด ดำพะธิก โรงเรียนบ้านโนนสำราญ กรรมการ
4 นายศุภณัฐ โพธิ์ดี โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว กรรมการ
5 นายสาคร คำหล้า โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง กรรมการและเลขานุการ
13 0190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1 นายวชิระ ฉวีวงษ์ โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) ประธานกรรมการ
2 นายตะวัน จันทร์เที่ยง โรงเรียนบ้านทุ่งเลน กรรมการ
3 นายเศรษฐ์สกล คันศร โรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
4 นายปิยรัฐ พร้อมพรม โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการและเลขานุการ
14 0766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1 นายเศรษฐศิษฎ์ ศรีโพนทอง โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ ประธานกรรมการ
2 นางสาวนันธิดา มูลจัด โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) กรรมการ
3 นายศิริ ศรีละพันธ์ โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ กรรมการ
4 นายสมจิตร ชาภักดี โรงเรียนบ้านโคกเจริญ กรรมการ
5 นายปัณณพัฒน์ บุญขาวธีรโรจน์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการและเลขานุการ
15 0770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1 นายสนั่น โคตรชัย โรงเรียนบ้านหนองฮาง ประธานกรรมการ
2 นายนพพล ศรีบ้านโพน โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี กรรมการ
3 นายบัวลอน คำศรี โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ กรรมการ
4 นายชัยศักดิ์ นรเนตร โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการและเลขานุการ
4.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1 นายจิมจง ทองคำวัน โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ ประธานกรรมการ
2 นางลำไพร หล้าศรี โรงเรียนบ้านอาราง รองประธานกรรมการ
3 นายพุทธวัฒน์ ประจันทร์ โรงเรียนบ้านบึงมะลู กรรมการ
4 นายสุริยัน อินทร์โสม โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ กรรมการ
5 นายวิชาญ พุทธวงค์ โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก กรรมการ
6 นายไผท คงศรีลา โรงเรียนบ้านเสาธงชัย กรรมการและเลขานุการ
2 0141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1 นางอุไรวรรณ คำชัย โรงเรียนบ้านนารังกา ประธานกรรมการ
2 นางจำเนียร ไชยหงษ์ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล กรรมการ
3 นางเสงี่ยม เฟื่องบุญ โรงเรียนบ้านกระเบา กรรมการ
4 นายผาสุข สุนทมาลา โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ กรรมการ
5 นางอรัญญา รักพรหม โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
3 0142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1 นางจันจิรา ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านกันจาน ประธานกรรมการ
2 นางศุภลักษณ์ ศรีโสภา โรงเรียนบ้านภูทอง กรรมการ
3 นางเนตรนภา แถมวัน โรงเรียนบ้านจะเนียว กรรมการ
4 นายธีรพัฒน์ มุ่งหมาย โรงเรียนจานทองกวาววิทยา กรรมการ
5 นายอานุเทพ กิ่งสกุล โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี กรรมการและเลขานุการ
4 0143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1 นางปรมาภรณ์ ทองสุ โรงเรียนบ้านซะวาซอ ประธานกรรมการ
2 นางจีรนุช บรรเทา โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
3 นายสำเนียง ทองแย้ม โรงเรียนบ้านบักดอง กรรมการ
4 นายสุพรรณ เลิศมณเทียร โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการ
5 นางวรรนิภา บุญพร้อม โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) กรรมการและเลขานุการ
5 0144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1 นายสรวิศิษฏ์ ทางาม โรงเรียนบ้านโนนงาม ประธานกรรมการ
2 นางชุติกาญน์ ไชยรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองกระทิง กรรมการ
3 นางหนูเพียร ชัยวงศ์ โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) กรรมการ
4 นางฉัตรวรีย์ โพธิ์ธนรัฐ โรงเรียนบ้านโคกระเวียง กรรมการ
5 นางสาวสุมาลี ปานีสงค์ โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง กรรมการและเลขานุการ
6 0145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1 นายคำปัน จำปาเรือง โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง ประธานกรรมการ
2 นางอุรา กรมพะไมย โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการ
3 นางเพ็ญศรี ไชยชนะสงคราม โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย กรรมการ
7 0146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1 นายนัทธ์กานท์ แก้วทอง โรงเรียนบ้านโนนคูณ ประธานกรรมการ
2 นายสุเพียบ นาคคำ โรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการ
3 นางนลินี ศรีนุเคราะห์ โรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
4 นางสาวพูนสุข ปัญญาวัน โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
5 นางนภัสร์ชนัญ ศรีภักดิ์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการและเลขานุการ
8 0147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1 นายนำพล กิ่งมะณี โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล ประธานกรรมการ
2 นายสมัคร สุขตะกั่ว โรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการ
3 นายวิชัย ทองแกะ โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
4 นายพงษ์วิวัฒน์ คุณมานะ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา กรรมการ
5 นายธิติพล เกษรัตน์ โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) กรรมการและเลขานุการ
9 0149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1 นายนที สุขพอดี โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน ประธานกรรมการ
2 นางน้ำฝน สอนคำเสน โรงเรียนบ้านโนนอ้อ กรรมการ
3 นางสาวสุมาลี ปานีสงค์ โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง กรรมการและเลขานุการ
10 0152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
11 0154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1 นายไชยโรจน์ ยอดสิงห์ โรงเรียนบ้านตาเครือ ประธานกรรมการ
2 นางลัดดา อสุระพงษ์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
3 นางใบบัว วงศ์จันทร์ โรงเรียนบ้านหินวิทยา กรรมการ
4 นางเด่นดวง ธรรมทวี โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
5 นางสุนันท์ฺ ฤทธิ์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
12 0155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1 นายสุรินทร์ คำชัย โรงเรียนบ้านโตนด ประธานกรรมการ
2 นางสาวสิรินภา พลชาลี โรงเรียนบ้านหนองจิก กรรมการ
3 นางวรุณรัตน์ รักเดช โรงเรียนจานทองกวาววิทยา กรรมการ
4 นางพิสมัย ศรีโสด โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการและเลขานุการ
5 นางรัชฏาพร ทองคำวัน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
13 0156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1 นายสังคม อินทร์ขาว โรงเรียนบ้านนาขนวน ประธานกรรมการ
2 นายเสนีย์ ทะหา โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
3 นายเรวัติ ศรีนุเคราะห์ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการ
4 นางพูลสุข บัวหอม โรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการ
5 นางพัชราพันธ์ พงษ์หล่าซำ โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม กรรมการและเลขานุการ
14 0164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1 นายสิทธินันท์ วรรณจู โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ประธานกรรมการ
2 นางนภัสชล พูลศรี โรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
3 นางสมใจ บุตรอุดม โรงเรียนบ้านกราม กรรมการ
4 นางวิไล เครือพันธ์ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
5 นางสาวสุพัตรา เพ็งพันธ์ โรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการและเลขานุการ
15 0165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1 นายสาริศ ขำศรีบุศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ประธานกรรมการ
2 นางทัศพร ลาคำธนาศิริ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล กรรมการ
3 นายเชาวลิต รูปทอง โรงเรียนสว่างคูณวิทยา กรรมการ
4 นายสมาน มูลศิริ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
5 นางดวงเดือน คำพินิจ โรงเรียนบ้านดู่ กรรมการและเลขานุการ
16 0166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1 นายเสมียน ละเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหิน ประธานกรรมการ
2 นางวัชราภรณ์ พิณทอง โรงเรียนบ้านขนา กรรมการ
3 นายธัญพิศิษฐ์ คำทะ โรงเรียนบ้านตาเอก กรรมการ
4 นางพรสวรรค์ โคตรชัย โรงเรียนบ้านหนองฮาง กรรมการและเลขานุการ
17 0169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1 นายจิมจง ทองคำวัน โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ ประธานกรรมการ
2 นางสาวช่อลัดดา ปุญญา โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) กรรมการ
3 นางสาวณัฐกชนันท์ ตุมชาติ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
4 นางภดารัชช์ ศรีพงษ์ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล กรรมการ
5 นางทัศน์ทยา จันทร์แจ้ง โรงเรียนบ้านตูม กรรมการและเลขานุการ
18 0768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1 นายเสถียร จำเริญ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย ประธานกรรมการ
2 นางบังอร ไชยช่วย โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี กรรมการ
3 นางนฤมิตร ถันทอง โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
4 นางพรชนก ชุมคำ โรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการและเลขานุการ
5.สุขศึกษา และพลศึกษา
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1 นายวิเชียร โพธิ์สาชัย โรงเรียนบ้านสลับ ประธานกรรมการ
2 นายบรรจง สลักคำ โรงเรียนบ้านภูทอง กรรมการ
3 นายกิติพงษ์ บานฤทัย โรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
4 นายบุญรอด ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการ
5 นางสาวช่อตะวัน กลมพันธ์ โรงเรียนบ้านตูม กรรมการและเลขานุการ
2 0739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1 นายอำนาจ น้อยแสง โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง ประธานกรรมการ
2 นางสาวไพรินทร์ สายจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองจิก กรรมการ
3 นายสิทธิชัย พันธ์ศรี โรงเรียนบ้านคำสะอาด กรรมการ
4 นางสาววราภรณ์ พากเพียร โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
3 0740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1 นายณัฐวุฒิ วงศ์จันทร์ โรงเรียนบ้านตระกาจ ประธานกรรมการ
2 นางสาวแพรวา ผ่องแผ้ว โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง กรรมการ
3 นายเทิดศักดิ์ ยงทวี โรงเรียนบ้านดอนเขียว กรรมการ
4 นายวัชระ โสตทิพย์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
5 นายประกาศิต สมภาวะ โรงเรียนบ้านตูม กรรมการและเลขานุการ
4 0741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1 นายวิชาญ กาญจนพัฒน์ โรงเรียนบ้านตูม ประธานกรรมการ
2 นายอภิชาติ สำนวน โรงเรียนบ้านหนองจิก กรรมการ
3 นางสาวสมจิตร เขตสกุล โรงเรียนบ้านหินวิทยา กรรมการ
4 นายอาหร่าม พิมมาศ โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) กรรมการ
5 นายประกาศิต ชูเสน โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง กรรมการและเลขานุการ
6.ศิลปะ-ทัศนศิลป์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1 นายแมนศักดิ์ แถมวัน โรงเรียนบ้านจะเนียว ประธานกรรมการ
2 นางสิษฐิพร พิทักษา โรงเรียนมหาราช 2 รองประธานกรรมการ
3 นายสมบูรณ์ สุมะนา โรงเรียนบ้านคำสะอาด กรรมการ
4 นางสาวปฏิญญา สารโท โรงเรียนบ้านกระหวัน กรรมการ
2 0263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1 นายโอภาส ดอกพวง โรงเรียนบ้านกระหวัน ประธานกรรมการ
2 นางสาวปฏิญญา สารโท โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) กรรมการ
3 นางสิษฐิพร พิทักษา โรงเรียนมหาราช 2 กรรมการ
4 นายสมบูรณ์ สุมะนา โรงเรียนบ้านคำสะอาด กรรมการและเลขานุการ
3 0265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1 นายปิยะนารถ เหมือนมาตย์ โรงเรียนบ้านกันจด ประธานกรรมการ
2 นายพัทธ์ตวรรตน์ จันทร์นาม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ รองประธานกรรมการ
3 นางรวินทร์ บุดดาแพน โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
4 นางละมุล ป้อมพิทักษ์ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ กรรมการ
5 นางสาวสุภาณีย์ ตุ้มคง โรงเรียนบ้านโนนสูง กรรมการและเลขานุการ
4 0268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1 นายทวี สอนคำเสน โรงเรียนบ้านเดื่อ ประธานกรรมการ
2 นายธวัช วรพุฒ โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
3 นางสาววราพร พันธ์โภคา โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ กรรมการ
4 นางสาวพุทธิดา อินหงษา โรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการและเลขานุการ
5 0269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1 นายรังสฤษดิ์ บุตรลักษ์ โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา ประธานกรรมการ
2 นายสนอง ใจทน โรงเรียนบ้านด่าน รองประธานกรรมการ
3 นางสาวสุภาภร ขุนธิวงศ์ โรงเรียนบ้านหนองทา กรรมการ
4 นางสมคิด จำเริญสุข โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
5 นายธีระพจน์ ทองสลับ โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการและเลขานุการ
6 0271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1 นายวิทวัส รัตโน โรงเรียนบ้านระหาร ประธานกรรมการ
2 นายสนอง ใจทน โรงเรียนบ้านด่าน รองประธานกรรมการ
3 นางสมคิด จำเริญสุข โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
4 นางสาวสุภาภร ขุนธิวงศ์ โรงเรียนบ้านหนองทา กรรมการ
5 นายธีระพจน์ ทองสลับ โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการและเลขานุการ
7 0300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1 นายอัครินทร์ ฉัตรอริยวิชญ์ โรงเรียนบ้านม่วงแยก ประธานกรรมการ
2 นายทองสุข แถมศิริ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง รองประธานกรรมการ
3 นางสาวมลฤดี สมหนองหาร โรงเรียนบ้านจานบัว กรรมการ
4 นางบุษราคัม จินาวัลย์ โรงเรียนบ้านจานเลียว กรรมการ
5 นายประวิทย์ ผิวโชติ โรงเรียนบ้านตาเอก กรรมการและเลขานุการ
8 0307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1 นางวัชรา รัตโน โรงเรียนบ้านขุนหาญ ประธานกรรมการ
2 นางละออง คำศรี โรงเรียนบ้านไร่เจริญ รองประธานกรรมการ
3 นางดุษณี เถาปัญญา โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง กรรมการ
4 นางนันทวัน งามแสง โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการ
5 นางอังคณา สอดแก้ว โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ กรรมการและเลขานุการ
9 0308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1 นางนภาพร ภาษาพรม โรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการ
2 นางยุพิน สังคะรินทร์ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
3 นางสาวพุทธิดา อินหงษา โรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการและเลขานุการ
10 0309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1 นายอภิศักดิ์ ไสว โรงเรียนบ้านดู่ ประธานกรรมการ
2 นายสุขนิรันดร์ ทองมาก โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ รองประธานกรรมการ
3 นางสมสุข ยินดี โรงเรียนบ้านขะยูง กรรมการ
4 นางมณฑา พยุงวงศ์ โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง กรรมการและเลขานุการ
11 0310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1 นางเนตรนภา สาระวรรณ โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ประธานกรรมการ
2 นายบุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) รองประธานกรรมการ
3 นายดุสิต แก้วมูล โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
4 นางสุชญา พละศักดิ์ โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ กรรมการและเลขานุการ
12 0311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1 นายบุญคง เนตรภักดี โรงเรียนบ้านพยอม ประธานกรรมการ
2 นายฎิธิการ สาอนันต์ โรงเรียนบ้านสังเม็ก รองประธานกรรมการ
3 นายธวัชชัย กิ่งมณี โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง กรรมการ
4 นางสาวไพรจิตร จำปาคำ โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
5 นางสิษฐิพร พิทักษา โรงเรียนมหาราช 2 กรรมการและเลขานุการ
13 0312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1 นายนิรภัย ศรแก้ว โรงเรียนบ้านกันทรอม ประธานกรรมการ
2 นายฎิธิการ สาอนันต์ โรงเรียนบ้านสังเม็ก รองประธานกรรมการ
3 นายธวัชชัย กิ่งมณี โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง กรรมการ
4 นางไพจิตร จำปาคำ โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
5 นางสิษฐิพร พิทักษา โรงเรียนมหาราช 2 กรรมการและเลขานุการ
14 0313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1 นายพิชัย จุลวรรณโณ โรงเรียนบ้านสดำ ประธานกรรมการ
2 นายธวัชชัย กิ่งมะณี โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง กรรมการ
3 นางสาวไพรจิตร จำปาคำ โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
4 นายฎิธิการ สาอนันต์ โรงเรียนบ้านสังเม็ก กรรมการ
5 นางสิษฐิพร พิทักษา โรงเรียนมหาราช 2 กรรมการและเลขานุการ
15 0721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1 นายอัครินทร์ ฉัตรอริยวิชญ์ โรงเรียนบ้านม่วงแยก ประธานกรรมการ
2 นายทองสุข แถมศิริ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง รองประธานกรรมการ
3 นางบุษราคัม จินาวัลย์ โรงเรียนบ้านจานเลียว กรรมการ
4 นางสาวมลฤดี สมหนองหาร โรงเรียนบ้านจานบัว กรรมการ
5 นายประวิทย์ ผิวโชติ โรงเรียนบ้านตาเอก กรรมการและเลขานุการ
7.ศิลปะ-ดนตรี
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1 นายศิริพงษ์ บุตกร โรงเรียนบ้านตาปรก ประธานกรรมการ
2 นายอนันต์ สัตยาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
3 นางสาวนุชนภา ฉ่ำมณี โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการ
4 นายนิวัติ ทองปั้น โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
5 นายรุ่งโรจน์ มั่นรอด โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการและเลขานุการ
2 0315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
3 0316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1 นายศิริพงษ์ บุตกร โรงเรียนบ้านตาปรก ประธานกรรมการ
2 นายรุ่งโรจน์ มั่นรอด โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
3 นายนิวัติ ทองปั้น โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
4 นางสาวนุชนภา ฉ่ำมณี โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการและเลขานุการ
4 0317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1 นายศิริพงษ์ บุตกร โรงเรียนบ้านตาปรก ประธานกรรมการ
2 นายอนันต์ สัตยาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
3 นายนิวัติ ทองปั้น โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
4 นายรุ่งโรจน์ มั่นรอด โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
5 นางสาวนุชนภา ฉ่ำมณี โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการและเลขานุการ
5 0323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1 นายชวน แก้วกัณหา โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ ประธานกรรมการ
2 นายนิวัติ ทองปั้น โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
3 นางสาวนุชนภา ฉ่ำมณี โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการ
4 นายรุ่งโรจน์ มั่นรอด โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
5 นายอนันต์ สัตยาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการและเลขานุการ
6 0324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
7 0325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1 นายชวน แก้วกัณหา โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ ประธานกรรมการ
2 นายอนันต์ สัตยาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
3 นางนุชนภา ฉ่ำมณี โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการ
4 นายรุ่งโรจน์ มั่นรอด โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
5 นายนิวัติ ทองปั้น โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
8 0326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
9 0327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1 นายประกอบ พุ่มโพธิ์งาม โรงเรียนบ้านตาเส็ด ประธานกรรมการ
2 นางพรทิพย์ พวงมาลัย โรงเรียนบ้านกันทรอม กรรมการ
3 นายแสงอรุณ แก้วบุดดี โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการ
10 0328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1 นายประกอบ พุ่มโพธิ์งาม โรงเรียนบ้านตาเส็ด ประธานกรรมการ
2 นางพรทิพย์ พวงมาลัย โรงเรียนบ้านกันทรอม กรรมการ
3 นายแสงอรุณ แก้วบุดดี โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการ
11 0329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1 นายประกอบ พุ่มโพธิ์งาม โรงเรียนบ้านตาเส็ด ประธานกรรมการ
2 นายแสงอรุณ แก้วบุตรดี โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการ
3 นางจันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว โรงเรียนบ้านดาน กรรมการ
4 นางเพ่งพิศ อุ่นแก้ว โรงเรียนบ้านระหาร กรรมการ
5 นายชาญชัย ทวีทรัพย์ โรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการและเลขานุการ
12 0330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1 นายสุวิทย์ พากเพียร โรงเรียนบ้านหนองสังข์ ประธานกรรมการ
13 0331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1 นายวรรณะ ไชยชนะสงคราม โรงเรียนบ้านกระเจา ประธานกรรมการ
2 นางเพ่งพิศ อุ่นแก้ว โรงเรียนบ้านระหาร กรรมการ
3 นายชาญชัย ทวีทรัพย์ โรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการ
4 นางจันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว โรงเรียนบ้านดาน กรรมการ
5 นายแสงอรุณ แก้วบุตรดี โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการและเลขานุการ
14 0332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
15 0333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1 นายวรรณะ ไชยชนะสงคราม โรงเรียนบ้านกระเจา ประธานกรรมการ
2 นายแสงอรุณ แก้วบุตรดี โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการ
3 นายชาญชัย ทวีทรัพย์ โรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการ
4 นางเพ่งพิศ ดอกพวง โรงเรียนบ้านระหาร กรรมการ
5 นางจันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว โรงเรียนบ้านดาน กรรมการและเลขานุการ
16 0334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
17 0335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1 นางวิชุดา ชัยชาญ โรงเรียนบ้านดอนข่า ประธานกรรมการ
2 นายแสงอรุณ แก้วบุตรดี โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการ
3 นางพรทิพย์ พวงมาลัย โรงเรียนบ้านกันทรอม กรรมการ
18 0336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1 นางวิชุดา ชัยชาญ โรงเรียนบ้านดอนข่า ประธานกรรมการ
2 นายแสงอรุณ แก้วบุตรดี โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการ
3 นางพรทิพย์ พวงมาลัย โรงเรียนบ้านกันทรอม กรรมการ
19 0337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1 นายนพรัตน์ สายลุน โรงเรียนบ้านโนนแฝก ประธานกรรมการ
2 นายสมโภชน์ ยอดสิงห์ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการ
3 นางปิ่นอนงค์ สุมังคละพันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
4 นางเสาวลักษณ์ มั่นรอด โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการและเลขานุการ
20 0338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1 นายนพรัตน์ สายลุน โรงเรียนบ้านโนนแฝก ประธานกรรมการ
2 นายสมโภชน์ ยอดสิงห์ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการ
3 นางปิ่นอนงค์ สุมังคละพันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
4 นางเสาวลักษณ์ มั่นรอด โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการและเลขานุการ
21 0339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
22 0341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1 นายสุประกิต จันทร์ถา โรงเรียนบ้านกระเบา ประธานกรรมการ
2 นายแสงอรุณ แก้วบุตรดี โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการ
3 นางเพ่งพิศ ดอกพวง โรงเรียนบ้านระหาร กรรมการ
4 นางจันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว โรงเรียนบ้านดาน กรรมการ
5 นางวิภา นาคพันธ์ โรงเรียนบ้านอาราง กรรมการและเลขานุการ
23 0343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
24 0345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1 นายนิยม ศิริชนะ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ประธานกรรมการ
2 นางพรทิพย์ พวงมาลัย โรงเรียนบ้านกันทรอม กรรมการ
3 นางปัญญาทิพย์ เทพษร โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา กรรมการและเลขานุการ
25 0347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1 นางสาวชมพูนุช แพงกิ่ง โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 ประธานกรรมการ
2 นายเดชา พรมมาสุข โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา กรรมการ
3 นายชัยวัฒน์ จันพริ้ง โรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
4 นายศรัญยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม กรรมการ
5 นายนนทนัตถ์ งามเลิศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
26 0348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1 นางสาวชมพูนุช แพงกิ่ง โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 ประธานกรรมการ
2 นายเดชา พรมมาสุข โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา กรรมการ
3 นายชัยวัฒน์ จันพริ้ง โรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
4 นายศรัญยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม กรรมการ
5 นายนนทนัตถ์ งามเลิศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
27 0352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1 นายประชัน ธรรมรส โรงเรียนบ้านหนองบัว ประธานกรรมการ
2 นายนิวัฒน์ กำลังงาม โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
3 นางจันจิรา สมหวัง โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ กรรมการ
4 นายศักดิ์ดา ปิดตาลาโพธิ์ โรงเรียนบ้านหนองจิก กรรมการ
5 นางวรัชญา กัญจนพรสกุล โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการและเลขานุการ
28 0353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1 นายประชัน ธรรมรส โรงเรียนบ้านหนองบัว ประธานกรรมการ
2 นายระพิน ไสว โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ กรรมการ
3 นางวัลลิยา ไกรรักษ์ โรงเรียนบ้านกระหวัน กรรมการ
4 นางชนาพร ลาคำ โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการและเลขานุการ
29 0369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1 นายไพรัตน์ ทองบ่อ โรงเรียนบ้านทุ่งเลน ประธานกรรมการ
2 นางสาวกฤษณา ศรีกะชา โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี กรรมการ
3 นายสมจิตต์ ศรีโสภา โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล กรรมการ
4 นางณัชชา นิลเพชร โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการและเลขานุการ
30 0370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1 นางมัชฉา ทุมมา โรงเรียนหมู่บ้่านทับทิมสยาม 07 ประธานกรรมการ
2 นายนิคม พิมพ์แก้ว โรงเรียนบ้านกระทิง กรรมการ
3 นางชุตินันท์ นางวงค์ โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง กรรมการ
4 นายมนตรี พิบูลย์ โรงเรียนบ้านระโยง กรรมการ
5 นางชนาพร ลาคำ โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการและเลขานุการ
31 0371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1 นางมัชฉา ทุมมา โรงเรียนหมู่บ้่านทับทิมสยาม 07 ประธานกรรมการ
2 นางวัลลิยา ไกรรักษ์ โรงเรียนบ้านกระหวัน กรรมการ
3 นางภัทรนันท์ ดำลี โรงเรียนบ้านท่าคล้อ กรรมการ
4 นางชนาพร ลาคำ โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการและเลขานุการ
32 0372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1 นายไพรัตน์ ทองบ่อ โรงเรียนบ้านทุ่งเลน ประธานกรรมการ
2 นางพูนศิลป์ เมืองแพน โรงเรียนบ้านกราม กรรมการ
3 นางณัฐิยา ชาลี โรงเรียนบ้านเสาธงชัย กรรมการ
4 นางณัชชา นิลเพชร โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการและเลขานุการ
33 0373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1 นายปรีชา รินวงศ์ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) ประธานกรรมการ
2 นางรัตนา นันทพานิช โรงเรียนบ้านหนองฮาง กรรมการ
3 นางจุฬาวรรณ กาเมือง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 กรรมการ
4 นางณัชชา นิลเพชร โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการและเลขานุการ
34 0374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1 นายปรีชา รินวงศ์ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) ประธานกรรมการ
2 นางธิพ์นัฐย์ชา หัสดี โรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการ
3 นายบัญชา โพธิสาร โรงเรียนบ้านสดำ กรรมการ
4 นางสาวจันทนา คำเพราะ โรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการ
5 นางณัชชา นิลเพชร โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการและเลขานุการ
35 0375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1 นางสาวเพ็ญศรี สารีบุตร โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ ประธานกรรมการ
2 นางประกายแก้ว สุขรี่ โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน กรรมการ
3 นางสาวจันทร์ตรี ทองมั่น โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ กรรมการ
4 นายประยงค์ สายะสมิต โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ กรรมการ
5 นางชุติกาญจน์ บริบูรณ์ โรงเรียนบ้านม่วงแยก กรรมการและเลขานุการ
36 0601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1 นางสาวเพ็ญศรี สารีบุตร โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ ประธานกรรมการ
2 นายสมบัติ ศรีลาชัย โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
3 นายนุทัศน์ กล้าหาญ โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน กรรมการ
4 นายสายัญ อำนวยโภชน์ โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
5 นางชุติกาญจน์ บริบูรณ์ โรงเรียนบ้านม่วงแยก กรรมการและเลขานุการ
37 0602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1 นายอะเด็น สมัครพงศ์ โรงเรียนบ้านบักดอง ประธานกรรมการ
2 นางสาวสุวพัชร บุญทำ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ กรรมการ
3 นายเฉลิม นิสวงค์ โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) กรรมการ
4 นางสาวดาวนภา บุญทอง โรงเรียนบ้านกระเบา กรรมการและเลขานุการ
38 0603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1 นายอะเด็น สมัครพงศ์ โรงเรียนบ้านบักดอง ประธานกรรมการ
2 นางลิธานันท์ คำโท โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
3 นายณัฐวุฒิ ลายทอง โรงเรียนบ้านจองกอ กรรมการ
4 นายถาวร แพงสกล โรงเรียนบ้านคำสะอาด กรรมการ
5 นางสาวดาวนภา บุญทอง โรงเรียนบ้านกระเบา กรรมการและเลขานุการ
39 0604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1 นายชัยนัตร ไชยสาร โรงเรียนบ้านอาราง ประธานกรรมการ
2 นางสาวณภาภัช นิยม โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
3 นางสาวเมธาวี ขจรเกียรติเมธี โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน กรรมการ
4 นางสาวดาวนภา บุญทอง โรงเรียนบ้านกระเบา กรรมการและเลขานุการ
40 0605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1 นายชัยนัตร ไชยสาร โรงเรียนบ้านอาราง ประธานกรรมการ
2 นางสาวปัทมาพร พรมนิ่ม โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการ
3 นางสาวกัญจน์รัตน์ พรหมวงศ์ โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว กรรมการ
4 นางสาวดาวนภา บุญทอง โรงเรียนบ้านกระเบา กรรมการและเลขานุการ
41 0643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1 นางสาวชมพูนุช แพงกิ่ง โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 ประธานกรรมการ
2 นายศรัญยพัชร์ วงศ์กัญจนพัน โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม กรรมการ
3 นายนนทนัตถ์ งามเลิศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
4 นายชัยวัฒน์ จันพริ้ง โรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
5 นายเดชา พรมมาสุข โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา กรรมการและเลขานุการ
42 0731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1 นายอดิศักดิ์ ศีเมือง โรงเรียนบ้านซำตาโตง ประธานกรรมการ
2 นางวัจนาภรณ์ เพชรรักษ์ โรงเรียนบ้านกระหวัน กรรมการ
3 นายศิริ สืบหล้า โรงเรียนบ้านจานเลียว กรรมการ
4 นายพูนศิลป์ เมืองแพน โรงเรียนบ้านกราม กรรมการ
43 0732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1 นายไสว มีสติ โรงเรียนบ้านหนองเก่า ประธานกรรมการ
2 นางสาวจุรีรัตน์ นาชัยสินธุ์ โรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการ
3 นายบุญล้น พันธุ์คำ โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด กรรมการ
44 0736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1 นายไสว มีสติ โรงเรียนบ้านหนองเก่า ประธานกรรมการ
2 นางทิพาพร ศรีลามล โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ กรรมการ
3 นางสมใจ ศิริบูรณ์ โรงเรียนชนะใช้กิจการ กรรมการ
4 นางสาวประไพจิตร พื้นผา โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
5 นางวรัชญา กัญจนพรสกุล โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการและเลขานุการ
45 0737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1 นายทรงพล โพธิ์ขาว โรงเรียนบ้านดาน ประธานกรรมการ
2 นายทองสุข นิ้วทอง โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น กรรมการ
3 นางมนธีวรรณ อินทร์ขาว โรงเรียนบ้านบึงมะลู กรรมการ
46 0753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
47 0781 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
48 0782 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
49 0783 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
50 0784 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
8.ศิลปะ-นาฏศิลป์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1 นางวรรณา รัตนา โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ ประธานกรรมการ
2 นางกรรณิการ์ โคตพันธ์ โรงเรียนบ้านท่าคล้อ กรรมการ
3 นางเพ็ญศรี กิ่งมณี โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
4 นางสาวธนาภรณ์ เวชกุลสันติ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
2 0377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1 นายพรชัย บุญพร้อม โรงเรียนบ้านนาไพรงาม ประธานกรรมการ
2 นางสาวธนาภรณ์ เวชกลุสันติ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
3 นางกรรณิการ์ โคตพันธ์ โรงเรียนบ้านท่าคล้อ กรรมการ
4 นางเพ็ญศรี กิ่งมณี โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
5 นางสาวลำไย กั่วพิทักษ์ โรงเรียนบ้านนาไพรงาม กรรมการและเลขานุการ
3 0378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1 นายกฤษฎา เพิ่มวิไล โรงเรียนบ้านไร่เจริญ ประธานกรรมการ
2 นางนิตยา แก้วงามสอง โรงเรียนชนะใช้กิจการ กรรมการ
3 นางสังวาล วารสุข โรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการ
4 นางสาวรณิดา ขวัญยืน โรงเรียนบ้านไร่เจริญ กรรมการและเลขานุการ
4 0379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1 นายปกรณ์ จันทร์ผ่อง โรงเรียนบ้านโนนจิก ประธานกรรมการ
2 นางนิตยา แก้วงามสอง โรงเรียนชนะใช้กิจการ กรรมการ
3 นางโยทะกา รักโสภา โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการ
4 นางสังวาล วารสุข โรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการ
5 นางสาวรัตนาภรณ์ บุญเทพ โรงเรียนบ้านโนนจิก กรรมการและเลขานุการ
5 0395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1 นายวิทยา สิงห์คง โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) ประธานกรรมการ
2 นางสาวจินตนา หยิบยก โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ กรรมการ
3 นางมยุรี แสนเลิง โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
4 นางกรรณิกา กาจนพัฒน์ โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) กรรมการ
5 นางสาวธนาภรณ์ เวชกุลสันติ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการและเลขานุการ
6 0396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1 นางกรรณิกา กาญจนพัฒน์ โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) ประธานกรรมการ
2 นางสาวแพรวา ผ่องแผ้ว โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง กรรมการ
3 นางประไพพิศ ถิรโคตร โรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
4 นางสาวสุชานาถ ธรรมวันนา โรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการ
5 นางสาววราณี จงกลกลาง โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) กรรมการและเลขานุการ
7 0398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1 ดร.อภิรมย์ ลิพันธ์ โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ ประธานกรรมการ
2 นายปิยะรัฐ อุดมแก้ว โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
3 นางผ่องศรี วรรณทวี โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) กรรมการ
4 นางสาวมนฤดี สารพงษ์ โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
8 0399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1 นายสุธีร์ อาการ โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ ประธานกรรมการ
2 นายปิยะรัฐ อุดมแก้ว โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
3 นางสาวทิพวรรณ พละศักดิ์ โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ กรรมการและเลขานุการ
9 0400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1 นายบัญชา กาญจนเสน โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) ประธานกรรมการ
2 นางสาวพจนี พิมพ์ชัย โรงเรียนโนนสูง กรรมการ
3 นางสาวเนตรชนก สังเกตกิจ โรงเรียนบ้านหนองบักโทน กรรมการ
4 นายเวียง ครองชัย โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) กรรมการและเลขานุการ
10 0404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1 นายสมปอง ชินตะวัน โรงเรียนบ้านหนองทา ประธานกรรมการ
2 นางอุ่นใจ จิดาการเจริญ โรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
3 นางสาวโสรชา กำพูล โรงเรียนบ้านโนนแฝก กรรมการ
4 นางสมเพียร วรรณทอง โรงเรียนบ้านตาปรก กรรมการ
5 นายสมรัก สมหวัง โรงเรียนบ้านหนองทา กรรมการและเลขานุการ
9.ภาษาต่างประเทศ
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0052 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1 นายสังคม อินทร์ขาว โรงเรียนบ้านนาขนวน ประธานกรรมการ
2 นางสาวกรติกา มูลคำ โรงเรียนบ้านจานเลียว กรรมการ
3 นางกันต์ญภัทร คณานิตย์ โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว กรรมการ
4 นางสาวจิราภรณ์ แสงกอง โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา กรรมการและเลขานุการ
2 0053 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1 นายสังคม อินทร์ขาว โรงเรียนบ้านนาขนวน ประธานกรรมการ
2 นางสาวจิราภรณ์ แสงกอง โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา กรรมการและเลขานุการ
3 0054 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
4 0055 การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
5 0057 การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
10.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1 นายอภินันท์ ฝอยทอง โรงเรียนบ้านภูมิซรอล ประธานกรรมการ
2 นายประกาศิต ชูเสน โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง กรรมการ
3 นายพลายงาม เภาพาด โรงเรียนบ้านภูทอง กรรมการ
4 นายบรรจง ยาตรา โรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
5 นายอิศรา เถาว์โท โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการ
6 นางสาววรณัน บุญสถิตย์ โรงเรียนบ้านหนองยาว กรรมการ
7 นายสมจิตต์ ศรีโสภา โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล กรรมการ
8 นางพิสมัย เลาฉัตติกุล โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการและเลขานุการ
9 นางนันทิยา ศรีรวัฒน์ โรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการและเลขานุการ
2 0051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1 นายจินดา ศรีรวัฒน์ โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก ประธานกรรมการ
2 นายประยูร กิ่งมณี โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการ
3 นายเฉลิมพล รักษาภักดี โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย กรรมการ
4 ว่าที่ร้อยตรีทวีชัย ดวงแก้ว โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
5 นายไสว วงศ์บา โรงเรียนบ้านตายู กรรมการ
6 นายสีวรา บึงไกร โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) กรรมการ
7 นางสาวธีรดา อุดมทรัพย์ โรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการ
8 นายสุระพิด เถาว์คำ โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
9 นายโกวิทย์ มีศรี โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ กรรมการ
10 นายณรงค์ศักดิ์ มีศรี โรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
11 นายพยุงศักดิ์ มีปัญญา โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
12 นางสาวชระริน พันธ์สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง กรรมการและเลขานุการ
3 0062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1 นายสุเรียน สนทะยา โรงเรียนบ้านตาแท่น ประธานกรรมการ
2 นายไพมณี สุรเสน โรงเรียนบ้านโตนด กรรมการ
3 นายปิยะนารถ เหมือนมาตย์ โรงเรียนบ้านกันจด กรรมการ
4 นายธรรมนูญ สุขหมั่น โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว กรรมการ
5 ว่าที่ร้อยโทสมเชื้อ ยอดสิงห์ โรงเรียนบ้านตาแท่น กรรมการ
6 นายอรรถโกวิทย์ บุตรไชย โรงเรียนบ้านดาน กรรมการ
7 ว่าที่ร้อยตรีคมกฤษณ์ วรงค์ โรงเรียนบ้านเสาธงชัย กรรมการ
8 นางสาวกุลิสรา สาคำภีร์ โรงเรียนบ้านโนนคูณ กรรมการ
9 นางสาวรัชนี ทัดเทียม โรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการและเลขานุการ
4 0070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1 นายประดิษฐ์ ผาธรรม โรงเรียนบ้านด่าน ประธานกรรมการ
2 นายประกอบ พุ่มโพธิ์งาม โรงเรียนบ้านตาเส็ด รองประธานกรรมการ
3 นายสันติ ตาอุดม โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ กรรมการ
4 นายกมลขันธ์ ดวงจำปา โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว กรรมการ
5 นางนิฤมล วรรณคำ โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
5 0071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1 นายประดิษฐ์ ผาธรรม โรงเรียนบ้านด่าน ประธานกรรมการ
2 นายสันติ ตาอุดม โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ กรรมการ
3 นายประกอบ พุ่มโพธิ์งาม โรงเรียนบ้านตาเส็ด กรรมการ
4 นางนิฤมล วรรณคำ โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
6 0102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1 นางนิลยา นาไชยธง โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม ประธานกรรมการ
2 นางบังอร ป ประสีระเตสัง โรงเรียนบ้านกระทิง กรรมการ
3 นายพงศธร ทองใบ โรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการ
4 นางสาวสุพรรษา เดชมงคล โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
5 นางนุจรี ปรีเปรม โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย กรรมการและเลขานุการ
7 0103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1 นายชุติ เจริญศรีเมือง โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ประธานกรรมการ
2 นางสมจิตร ครองยุติ โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา กรรมการ
3 นางสาวศิริวรรณ พิญญพงษ์ โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ กรรมการ
4 นางสาวสุภาภรณ์ บุญศิริ โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ กรรมการ
5 นางสาวสมคิด น้ำจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
8 0708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1 นายเศรษฐศิษฎ์ ศรีโพนทอง โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ ประธานกรรมการ
2 นางสาวฉันทวี ผิวหอม โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
3 นายจิราณุวัฒน์ ศิริรัตน์ โรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
4 นางสาวสุมาลี ปานีสงค์ โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง กรรมการ
5 นางสาวเฟื้องฟ้า ศรีชมภู โรงเรียนบ้านตาแท่น กรรมการและเลขานุการ
9 0709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1 นายกฤษฏิพงษ์ สิงห์โคตร โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา ประธานกรรมการ
2 นางสาวฉันทวี ผิวหอม โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
3 นายจิราณุวัฒน์ ศิริรัตน์ โรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
4 นางสาวสุมาลี ปานีสงค์ โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง กรรมการ
5 นางเยาวภา เดชบุญ โรงเรียนบ้านดาน กรรมการและเลขานุการ
10 0776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1 นายวุฒิพงษ์ ธรรมบุตร โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย ประธานกรรมการ
2 นางอุรา กรมพะไมย โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการ
3 นางวรรดี แก้วกัณหา โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
4 นางอิสราภรณ์ ประสานพันธ์ โรงเรียนบ้านเพ็ก กรรมการ
5 นางนันทิยา ศรีวัรวัฒน์ โรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการและเลขานุการ
11.คอมพิวเตอร์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1 นายพิชัย ตุลยเสวี โรงเรียนบ้านขนา ประธานกรรมการ
2 นางสาววนิดา เกษี โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
3 นางสาวพนมพร มูลคำ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด กรรมการ
4 นางมานิดา ชิดดี โรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการและเลขานุการ
2 0005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1 นายวิเชียร วงษ์ราช โรงเรียนบ้านโคกวิทยา ประธานกรรมการ
2 นางจิรญา นวนแย้ม โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
3 นางสาวกฤติยา คำเพราะ โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการ
4 นางสาววิไล อัมพรศรี โรงเรียนบ้านสังเม็ก กรรมการ
5 นางสาวณิชย์นันท์ วะรงค์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการและเลขานุการ
3 0011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1 นายอินสร หนูพัฒน์ โรงเรียนบ้านขะยูง ประธานกรรมการ
2 นางสาวกัณฑิมา มะลิวงษ์ โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง) กรรมการ
3 นางนุชรี แก่นลา โรงเรียนบ้านกระบี่ กรรมการ
4 นางสาวณัฐธิดา สุทธิสัย โรงเรียนบ้านสลับ กรรมการ
5 นางสาวกรวรรณ นามวงษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการและเลขานุการ
4 0016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1 นายสิทธิชัย พงษ์สิน โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ ประธานกรรมการ
2 นายวรพิสิษฐ์ ชนันท์กานต์ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
3 นายสุริยัน อินทร์โสม โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ กรรมการ
4 นางปภาพินน์ จันมนตรี โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง กรรมการ
5 นายสุชาติ คู่แก้ว โรงเรียนบ้านโคกวิทยา กรรมการและเลขานุการ
5 0017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1 นายเนติวัฒน์ บำรุง โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม ประธานกรรมการ
2 นายปัญญา ผะเดิม โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) กรรมการ
3 นางสาวเพ็ญสิริ นนทะศรี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
4 นายปัญญา ผะเดิม โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) กรรมการ
6 0020 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1 นายบัวพัน ขันตี โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง) ประธานกรรมการ
2 นางปิยวรรณ ป้องวิเศษ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
3 นางสาวกรณ์ปนัสย์ เงาศรี โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม กรรมการ
4 นางปณิดา ทันนา โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
5 นางสาวศศิธร สลับเชื้อ โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ กรรมการและเลขานุการ
7 0021 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1 นายประสิทธิ์ สร้อยมาลุน โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) ประธานกรรมการ
2 นางสาวธานี บุตรอุดม โรงเรียนบ้านหนองจิก กรรมการ
3 นายไพรัช อุดมพันธ์ โรงเรียนบ้านตาเอก กรรมการ
4 นายกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ กรรมการ
5 นางสาวศิริพร โกมลวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
8 0024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1 นายลมัย พวงเพ็ชร โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ประธานกรรมการ
2 นายกิตติศักดิ์ มั่นทองพิทักษ์ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
3 นายอรรถพล สืบบุญ โรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
4 นางกลิ่นขจร บุตรดา โรงเรียนบ้านหนองจิก กรรมการ
5 นางสาวชลัญอินทร์ แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
9 0025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1 นายทนงศักดิ์ โพธิ์พัฒน์ โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น ประธานกรรมการ
2 นายไผท คงศรีลา โรงเรียนบ้านเสาธงชัย กรรมการ
3 นายเฉลิม นิสวงศ์ โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) กรรมการ
4 นายพุทธวัฒน์ ประจันทร์ โรงเรียนบ้านบึงมะลู กรรมการ
5 นางสาวกลิ่นขจร บุตรดา โรงเรียนบ้านหนองจิก กรรมการและเลขานุการ
10 0028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1 นายจำนง ดีนันท์ โรงเรียนบ้านกระบี่ ประธานกรรมการ
2 นางนิภาพร ส่งเสริม โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ กรรมการ
3 นางสาวญาณิศา บุญตาโลก โรงเรียนบ้านสังเม็ก กรรมการ
4 นายประสิทธิ์ วงพินิจ โรงเรียนบ้านโคกระเวียง กรรมการ
5 นายวิชาญ พุทธวงค์ โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก กรรมการและเลขานุการ
11 0029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1 นายเสรี ชินชัย โรงเรียนบ้านแก ประธานกรรมการ
2 นายสุภิวัฒน์ เหง้าพรหมมินทร์ โรงเรียนบ้านโดนอาว รองประธานกรรมการ
3 นายดวงตา บุญชาลี โรงเรียนบ้านขะยูง กรรมการ
4 นายไผท คงศรีลา โรงเรียนบ้านเสาธงชัย กรรมการ
5 นายธรรม์นวัฒน์ ศรีราตรี โรงเรียนบ้านตาหมื่น กรรมการ
6 นายพุทธวัฒน์ ประจันทร์ โรงเรียนบ้านบึงมะลู กรรมการและเลขานุการ
12 0044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1 นายชาญ ชมชื่น โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด ประธานกรรมการ
2 นายประไพร โสมสุพันธ์ โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) กรรมการ
3 นายไพรัช อุดมพันธ์ โรงเรียนบ้านตาเอก กรรมการ
4 นางสาวเกษรินทร์ เบิกบาน โรงเรียนบ้านปุน กรรมการ
5 นางสาวสุกัญญา พาลี โรงเรียนบ้านหนองบักโทน กรรมการและเลขานุการ
12.หุ่นยนต์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1 นายสุวัฒน์ มะโนชาติ โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข ประธานกรรมการ
2 นายวิชาญ พุทธวงค์ โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก กรรมการ
3 นายไผท คงศีลา โรงเรียนบ้านเสาธงชัย กรรมการ
4 นายธนสิทธิ์ สงโสด โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว กรรมการและเลขานุการ
2 0247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
3 0250 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1 นายเนติวัฒน์ บำรุง โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม ประธานกรรมการ
2 นางสาวศศิธร สลับเชื้อ โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ กรรมการ
3 นางสาวภนัชนันท์ พันธ์วัตร์ โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
4 นายบุญมณัชญ์ คำทวี โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการและเลขานุการ
4 0251 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
5 0755 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1 นายสมศักดิ์ เบ็ญมาศ โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว ประธานกรรมการ
2 นางฉัตรวิรุณ บุญช่วย โรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
3 นายบัวลอน คำศรี โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ กรรมการ
4 นางสาวณิชย์ชนันท์ วะรงค์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
5 นางกรรนิกา พวงพันธ์ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ
6 0756 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
7 0757 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1 นายสมัย อดทน โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ ประธานกรรมการ
2 นายวรวัฒน์ พิลากลุ โรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
3 นายอรรถพล สุรวิทย์ โรงเรียนบ้านโคกระเวียง กรรมการ
4 นายถาวร ยี่สุ่น โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ
8 0758 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
13.การงานอาชีพ
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1 นายเกียรติคุณ สืบหล้า โรงเรียนบ้านตาหมื่น ประธานกรรมการ
2 นางเทพี ทองมล โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
3 นายถาวร ยศศิริ โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ กรรมการ
4 นางทิวา พินิจรัมย์ โรงเรียนบ้านโนนแฝก กรรมการ
5 นางวาสนา ปรากฎมาก โรงเรียนบ้านหนองหิน กรรมการและเลขานุการ
2 0003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1 นายกิตติศักดิ์ โคตรบุรี โรงเรียนบ้านกราม ประธานกรรมการ
2 นางชบาไพร ทาเสนาะ โรงเรียนบ้านนาไพรงาม กรรมการ
3 นายสวิน สายจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองผือ กรรมการและเลขานุการ
3 0004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1 นายพีระวัฒน์ โพธิ์ธนรัฐ โรงเรียนบ้านโนนอ้อ ประธานกรรมการ
2 นางสรรพร บุญทะจิตร์ โรงเรียนบ้านโนนสูง กรรมการ
3 นายประจักษ์ จำปาเณร โรงเรียนบ้านขนุน กรรมการและเลขานุการ
4 0006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1 นายปราโมทย์ โคตพันธ์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ประธานกรรมการ
2 นางทศมาส สำโรง โรงเรียนบ้านร่องตาซุน กรรมการ
3 นางวาสนา ริตตา โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) กรรมการ
4 นายวสันต์ คำเพราะ โรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการและเลขานุการ
5 0012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1 นายวุฒิพงษ์ ถันทอง โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา ประธานกรรมการ
2 นางอัญชลา นามคุณ โรงเรียนบ้านชำเขียน กรรมการ
3 นางบุญเรือน จันทร์พลงาม โรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
4 นางพรพิศ พรมมาก โรงเรียนบ้านพยอม กรรมการ
5 นายไพจิตร สิงห์ทอง โรงเรียนบ้านโนนสำราญ กรรมการและเลขานุการ
6 0013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1 ว่าที่ร้อยเอกธรรพ์ณธรณ์ ศีลาสาร โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ประธานกรรมการ
2 นางสุนันท์ โมหา โรงเรียนบ้านพยอม กรรมการ
3 นางรัดดา เสนคำสอน โรงเรียนบ้านท่าคล้อ กรรมการ
4 นายธานตวัน กุลบุญญา โรงเรียนบ้านโนนสำราญ กรรมการ
5 นางทัศนาพร แก้วกัณหา โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการและเลขานุการ
7 0018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1 นายธนภัทร ศรีโสด โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว ประธานกรรมการ
2 นางสุดใจ นามวงศ์ โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
3 นางสาวจริยาภรณ์ โทศก โรงเรียนบ้านสลับ กรรมการ
4 นางสาวเพ็ญพักตร์ จันทร์นาม โรงเรียนสว่างคูณวิทยา กรรมการ
5 นางมยุรี จันทวี โรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการและเลขานุการ
8 0019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1 นายวัฒนา จันทะวงษ์ โรงเรียนบ้านศิวาลัย ประธานกรรมการ
2 นางวิเชียร ศรีคำ โรงเรียนบ้านโนนจิก กรรมการ
3 นายสุนันท์ ทองกลึง โรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
4 นางมยุณี เสนศรี โรงเรียนบ้านบึงมะลู กรรมการ
5 นางสาววิยาภรณ์ อินทนาม โรงเรียนบ้านตูม กรรมการและเลขานุการ
9 0022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1 นายปรีชา ทองอินทร์ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล ประธานกรรมการ
2 นางนิภาภรณ์ ทัดเทียม โรงเรียนบ้านคำสะอาด กรรมการ
3 นายไพรัตน์ สฤษดิ์ไพศาล โรงเรียนบ้านโนนสูง กรรมการ
4 นายสนอง ชมคำ โรงเรียนบ้านปุน กรรมการ
5 นายสุธร อัตพงษ์ โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด กรรมการและเลขานุการ
10 0023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1 นายมงคล สุทธิสน โรงเรียนบ้านปุนวิทยา ประธานกรรมการ
2 นายอรัณ ทิพมาตย์ โรงเรียนบ้านสว่าง กรรมการ
3 นายจักรพงษ์ หน่อคำผุย โรงเรียนบ้านซำตาโตง กรรมการและเลขานุการ
11 0026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1 นายสมเกียรติ ไผ่เลี้ยง โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา ประธานกรรมการ
2 นางจุไรพร แก้วกันหา โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล กรรมการ
3 นางปรียา บุญทน โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ กรรมการ
4 นางศิริรัตน์ ยงทวี โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) กรรมการ
12 0027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1 นายสมเกียรติ ไผ่เลี้ยง โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา ประธานกรรมการ
2 นางสุวิรัตน์ เหลากอแก้ว โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน กรรมการ
3 นางสนทนา บุญกัณหา โรงเรียนบ้านกระบี่ กรรมการ
4 นางจุฬาภรณ์ สุขศาลา โรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการและเลขานุการ
13 0034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1 นายสนิท จำปาทิพย์ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ประธานกรรมการ
2 นางละเอียด หลักเพชร โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ กรรมการ
3 นางสุภาภรณ์ เรืองสิทธิ์ โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ กรรมการ
4 นางสุวรรณี ทั่งนาค โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการ
14 0048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1 นายเขตต์อรัญ ธรรมรักษ์ โรงเรียนบ้านภูทอง ประธานกรรมการ
2 นางวิภา นาคพันธ์ โรงเรียนบ้านอาราง กรรมการ
3 นางยุพินทอง จันทร์ถา โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย กรรมการและเลขานุการ
15 0050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1 นายเขตต์อรัญ ธรรมรักษ์ โรงเรียนบ้านภูทอง ประธานกรรมการ
2 นางรำไพ กล้าหาญ โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน กรรมการ
3 นางวิไล เครือพันธ์ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
4 นายถาวร กล้าหาญ โรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการและเลขานุการ
16 0067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1 นายเสกสรรค์ สามสี โรงเรียนบ้านกระทิง ประธานกรรมการ
2 นางดวงหทัย บวรกิจดำรงเลิศ โรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการ
3 นางอุไรรัตน์ สุวรรณกูฏ โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการ
4 นางอมรรัตน์ กองกาญจน์ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการและเลขานุการ
17 0068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1 นายทินกร มณีกุล โรงเรียนบ้านหนองจิก ประธานกรรมการ
2 นางรำไพ ประวัน โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
3 นางสุดาพร สารพัฒน์ โรงเรียนบ้านปุน กรรมการ
4 นางนงลักษณ์ มงคลศรีวิทยา โรงเรียนโนนสูง กรรมการ
5 นางวชิราภรณ์ บุญเชิญ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
18 0734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1 นายบัญญัติ ประสงค์ทรัพย์ โรงเรียนบ้านกราม ประธานกรรมการ
2 นางดวงเพ็ญ รูปสวย โรงเรียนบ้านหนองเก่า กรรมการ
3 นางสำรี ห่อทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ กรรมการและเลขานุการ
14.ปฐมวัย
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1 นายธัชชัย นาจำปา โรงเรียนบ้านตระกวน ประธานกรรมการ
2 นางสาวหนึ่งฤทัย ศุภสุข โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว กรรมการ
3 นางมาณวิกา บุญรินทร์ โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง กรรมการ
4 นางสาวชลิตา ชื่นจันทร์ โรงเรียนบ้านจานบัว กรรมการและเลขานุการ
5 นางวลีรัตน์ วงษ์แก้ว โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการและเลขานุการ
2 0703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1 นายเก้า อุทัยกรณ์ โรงเรียนบ้านตาแบน ประธานกรรมการ
2 นางศรีไศล เกษกร โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ กรรมการ
3 นางสาวชนัญชิดา สายจันทร์ โรงเรียนบ้านกระเบา กรรมการ
4 นางมาณวิภา บุญรินทร์ โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง กรรมการ
5 นางศรีไศล เกษกร โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ กรรมการ
6 นางสาวนิตติญากรณ์ ศรีหะบุตร โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ กรรมการและเลขานุการ
15.เรียนร่วม - ภาษาไทย
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0074 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
2 0075 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1 นางพรพรรณ บุตตะวงศ์ โรงเรียนบ้านผือ ประธานกรรมการ
2 นางสาวกวิตา วงษ์พานิชย์ โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ กรรมการ
3 นางศิริลักษ์ พรมจรรย์ โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข กรรมการ
4 นางสาวสมจิตร เขตสกุล โรงเรียนบ้านหินวิทยา กรรมการและเลขานุการ
3 0079 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1 นางพรพรรณ บุตตะวงศ์ โรงเรียนบ้านผือ ประธานกรรมการ
2 นางสาวกวิตา วงษ์พานิชย์ โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ กรรมการ
3 นางศิริลักษ์ พรมจรรย์ โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข กรรมการ
4 นางนันทพร เสนสม โรงเรียนบ้านซะวาซอ กรรมการ
5 นางสาวสมจิตร เขตสกุล โรงเรียนบ้านหินวิทยา กรรมการและเลขานุการ
4 0080 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1 นางพรพรรณ บุตตะวงศ์ โรงเรียนบ้านผือ ประธานกรรมการ
2 นางสาวกวิตา วงษ์พานิชย์ โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ กรรมการ
3 นางศิริลักษ์ พรมจรรย์ โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข กรรมการ
4 นางสาวสมจิตร เขตสกุล โรงเรียนบ้านหินวิทยา กรรมการและเลขานุการ
5 0081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1 นางสนธยา เพิ่มบุญ โรงเรียนบ้านจานเลียว ประธานกรรมการ
2 นายสา พรมสุข โรงเรียนบ้านเพ็ก กรรมการ
3 นางสาวธิดารัตน์ เขียวอ่อน โรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
4 นางปรียา บุญทน โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ กรรมการ
5 นายคงศักดิ์ พิศดู โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม กรรมการและเลขานุการ
6 0084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นายเฉลิม มงคลแก่นทราย โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ ประธานกรรมการ
2 นางนิทรา สุพรรณ โรงเรียนบ้านดาน กรรมการ
3 นางวิลาวัณย์ ร่มรื่น โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
4 นางบังอร ประสีระเตสัง โรงเรียนบ้านกระทิง กรรมการ
7 0097 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1 นายศักดิ์ ภักเกลี้ยง โรงเรียนบ้านน้ำเย็น ประธานกรรมการ
2 นางชุติกาญจน์ บริบูรณ์ โรงเรียนบ้านม่วงแยก กรรมการ
3 นางสาวยุวดี วงศ์ทอง โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการและเลขานุการ
8 0098 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1 นายศักดิ์ ภักเกลี้ยง โรงเรียนบ้านน้ำเย็น ประธานกรรมการ
2 นางชุติกาญจน์ บริบูรณ์ โรงเรียนบ้านม่วงแยก กรรมการ
3 นางสาวยุวดี วงศ์ทอง โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการและเลขานุการ
9 0101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1 นายศักดิ์ ภักเกลี้ยง โรงเรียนบ้านน้ำเย็น ประธานกรรมการ
2 นางชุติกาญจน์ บริบูรณ์ โรงเรียนบ้านม่วงแยก กรรมการ
3 นางสาวยุวดี วงศ์ทอง โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการและเลขานุการ
10 0104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นางอัญชลี เกษมสุข โรงเรียนบ้านโนนเปือย ประธานกรรมการ
2 นางสาวสำอาง ศรีทองธรรม โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
3 นางสาวขวัญเรือน จันทราม โรงเรียนบ้านสดำ กรรมการ
4 นางอัษฎา ปุ่นโพธิ์ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการ
5 นางสุภาพร สมเพ็ชร โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง กรรมการและเลขานุการ
11 0105 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1 นางอัญชลี เกษมสุข โรงเรียนบ้านโนนเปือย ประธานกรรมการ
2 นางอัษฎา ปุ่นโพธิ์ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการ
3 นางสาวสำอาง ศรีทองธรรม โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
4 นางสาวขวัญเรือน จันทราม โรงเรียนบ้านสดำ กรรมการ
5 นางสุภาพร สมเพ็ชร โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง กรรมการและเลขานุการ
12 0108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1 นายพล สำลี โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ ประธานกรรมการ
2 นายกิตติศักดิ์ คำภูเมือง โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ กรรมการ
3 นางสาวอุบล รัตนะ โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) กรรมการ
4 นางสาวทัศนีย์ ชูคำ โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ กรรมการ
5 นางเยาวภา เดชบุญ โรงเรียนบ้านดาน กรรมการและเลขานุการ
13 0109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1 นายพล สำลี โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ ประธานกรรมการ
2 นางธัญกมล ศรียา โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
3 นายกิตติศักดิ์ คำภูเมือง โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ กรรมการ
4 นางสาวอุบล รัตนะ โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) กรรมการ
5 นางสาวทัศนีย์ ชูคำ โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ กรรมการและเลขานุการ
14 0704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1 นางพรพรรณ บุตตะวงศ์ โรงเรียนบ้านผือ ประธานกรรมการ
2 นางสาวกวิตา วงษ์พานิชย์ โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ กรรมการ
3 นางศิริลักษ์ พรมจรรย์ โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข กรรมการ
4 นางสาวสมจิตร เขตสกุล โรงเรียนบ้านหินวิทยา กรรมการและเลขานุการ
15 0705 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1 นางพรพรรณ บุตตะวงศ์ โรงเรียนบ้านผือ ประธานกรรมการ
2 นางสาวกวิตา วงษ์พานิชย์ โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ กรรมการ
3 นางศิริลักษ์ พรมจรรย์ โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข กรรมการ
4 นางสาวสมจิตร เขตสกุล โรงเรียนบ้านหินวิทยา กรรมการและเลขานุการ
16 0748 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
17 0749 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
16.เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
2 0128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1 นายอุทัย ทองศรีณรงค์ โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) ประธานกรรมการ
2 นางเรืองจรรยา พละศรี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
3 นางวรรณี กาละพัฒน์ โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) กรรมการ
3 0135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นายนิธิศ ธรรมนิยม โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) ประธานกรรมการ
2 นางเพ็ชลี บุญสุข โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี กรรมการ
3 นางวาสุกรี จันทร์หอม โรงเรียนบ้านสังเม็ก กรรมการ
4 นางสุวนิตย์ วงษ์ใหญ่ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ กรรมการ
5 นางยุพิน มูลมิน โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน กรรมการและเลขานุการ
17.เรียนร่วม - ศิลปะ
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1 นายวารินทร์ บุญเชิญ โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด ประธานกรรมการ
2 นายเรวัติ ศรีนุเคราะห์ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการ
3 นายพิเชษฐ์ ลุนจักร โรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการและเลขานุการ
2 0234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
3 0236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1 นายสุดใจ พานิช โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) ประธานกรรมการ
2 นางลำเพย ไชยสาร โรงเรียนบ้านอาราง กรรมการ
3 นางสาวอำไพ เคารพ โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง) กรรมการ
4 นางพัชรี ครองยุติ โรงเรียนบ้านดอนเขียว กรรมการ
5 นางบุญส่ง สีน้อย โรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการและเลขานุการ
4 0237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1 นายสุดใจ พานิช โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) ประธานกรรมการ
2 นางสาวอำไพ เคารพ โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง) กรรมการ
3 นางลำเพย ไชยสาร โรงเรียนบ้านอาราง กรรมการ
4 นางพัชรี ครองยุติ โรงเรียนบ้านดอนเขียว กรรมการ
5 นางบุญส่ง สีน้อย โรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการและเลขานุการ
5 0239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1 นายสมศักดิ์ ประสาร โรงเรียนบ้านปะทาย ประธานกรรมการ
2 นางสาวมาลีวรรณ พื้นผา โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ กรรมการ
3 นางบุรี ไชยสุวรรณ โรงเรียนบ้านกระทิง กรรมการ
4 นางดวงหทัย บวรกิจดำรงเลิศ โรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการและเลขานุการ
6 0240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1 นายสมศักดิ์ ประสาร โรงเรียนบ้านปะทาย ประธานกรรมการ
2 นางดวงหทัย บวรกิจดำรงเลิศ โรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการ
3 นางสาวมาลีวรรณ พื้นผา โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ กรรมการ
4 นางบุรี ไชยสุวรรณ โรงเรียนบ้านกระทิง กรรมการ
5 นายอนุรักษ์ บุญเพ็ง โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ กรรมการและเลขานุการ
7 0241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นางสาวหัทยา โคตะมา โรงเรียนบ้านโคกระเวียง กรรมการ
2 นางกัลยาวรรณ ไชยปัญญา โรงเรียนบ้านโนนสูง กรรมการ
8 0242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1 นายชาญ สมสะอาด โรงเรียนบ้านร่องตาซุน ประธานกรรมการ
2 นายนันวุฒิ รักไทย โรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
3 นางสาวบุญหลาย กล้าหาญ โรงเรียนบ้านเพ็ก กรรมการ
4 นางระเบียบ จันทร์เกษ โรงเรียนบ้านโนนงาม กรรมการ
5 นางสาวยุพามญธ์ พานแก้ว โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) กรรมการและเลขานุการ
6 นางสาวยุพามญธ์ พานแก้ว โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) กรรมการและเลขานุการ
9 0248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1 นายสมศักดิ์ ประสาร โรงเรียนบ้านปะทาย ประธานกรรมการ
2 นางสาวมาลีวรรณ พื้นผา โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ กรรมการ
3 นางบุรี ไชยสุวรรณ โรงเรียนบ้านกระทิง กรรมการ
4 นางดวงหทัย บวรกิจดำรงเลิศ โรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการและเลขานุการ
10 0249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
11 0274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1 นายสมยศ ภูสิงห์ โรงเรียนบ้านโดนอาว ประธานกรรมการ
2 นายถวิน คำไชย โรงเรียนบ้านตาเครือ กรรมการ
3 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสาวิตรี มีศรี โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการ
4 นางสีดา พุ่มโพธิ์งาม โรงเรียนบ้านโนนอ้อ กรรมการ
12 0275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1 นายสมยศ ภูสิงห์ โรงเรียนบ้านโดนอาว ประธานกรรมการ
2 นายถวิน คำไชย โรงเรียนบ้านตาเครือ กรรมการ
3 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสาวิตรี มีศรี โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการ
4 นางสีดา พุ่มโพธิ์งาม โรงเรียนบ้านโนนอ้อ กรรมการ
13 0276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1 นางรุ่งนภา หลักเพชร โรงเรียนบ้านโดนอาว ประธานกรรมการ
2 นางพิสมัย สารารัตน์ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
3 นายเดี่ยว สะสีสัง โรงเรียนบ้านโนนสำราญ กรรมการ
4 นางจันทร์ปภัสสร มณีบุญ โรงเรียนบ้านตาปรก กรรมการ
14 0277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นายนิธิศ ธรรมนิยม โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) ประธานกรรมการ
2 นายวันชัย วันเพ็ง โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส กรรมการ
3 นางสาวดารณี สีสารี โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง กรรมการและเลขานุการ
15 0280 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
16 0281 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1 นายถวิน คำไชย โรงเรียนบ้านตาเครือ กรรมการ
2 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสาวิตรี มีศรี โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการ
3 นางสีดา พุ่มโพธิ์งาม โรงเรียนบ้านโนนอ้อ กรรมการ
4 นางจีรนุช บรรเทา โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการและเลขานุการ
17 0282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1 นายสมยศ ภูสิงห์ โรงเรียนบ้านโดนอาว ประธานกรรมการ
2 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสาวิตรี มีศรี โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการ
3 นายถวิน คำไชย โรงเรียนบ้านตาเครือ กรรมการ
4 นางจีรนุช บรรเทา โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการและเลขานุการ
18 0283 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1 นางรุ่งนภา หลักเพชร โรงเรียนบ้านโดนอาว ประธานกรรมการ
2 นางพิสมัย สารารัตน์ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
3 นายเดี่ยว สะสีสัง โรงเรียนบ้านโนนสำราญ กรรมการ
4 นางจันทร์ปภัสสร มณีบุญ โรงเรียนบ้านตาปรก กรรมการ
19 0284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1 นายนิธิศ ธรรมนิยม โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) ประธานกรรมการ
2 นายวันชัย วันเพ็ง โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส กรรมการ
3 นางดารณี สีสารี โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง กรรมการและเลขานุการ
20 0285 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
21 0287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นางรุ่งนภา หลักเพชร โรงเรียนบ้านโดนอาว ประธานกรรมการ
2 นางสาวมลฤดี สมหนองหาร โรงเรียนบ้านจานบัว กรรมการ
3 นางจารวี ปัตตาละคะ โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ กรรมการ
18.เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
2 0162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นายประดิษฐ์ วันดี โรงเรียนบ้านชำแจงแมง ประธานกรรมการ
2 นางสายแก้ว แซ่เซียว โรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
3 นางพรรณธิณีย์ ระงับภัย โรงเรียนบ้านหนองคู กรรมการ
4 นางเปรื่องศรี วันริโก โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง กรรมการ
5 นางกรรณิกา กาญจนพัฒน์ โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) กรรมการและเลขานุการ
3 0167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1 นางสาวปาริชาติ ชมชื่น โรงเรียนชนะใช้กิจการ ประธานกรรมการ
2 นางจุฬาภรณ์ สุขศาลา โรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
3 นางสาวปัทมาภรณ์ บุญทอง โรงเรียนบ้านตาปรก กรรมการ
4 นางสำราญ วันโสภา โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง กรรมการ
4 0171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นางสาวปาริชาติ ชมชื่น โรงเรียนชนะใช้กิจการ ประธานกรรมการ
2 นางสำราญ วันโสภา โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง กรรมการ
3 นางจุฬาภรณ์ สุขศาลา โรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
4 นางสาวปัทมาภรณ์ บุญทอง โรงเรียนบ้านตาปรก กรรมการ
5 นางสาวปุณยนุช หงษ์ลอย โรงเรียนบ้านสลับ กรรมการและเลขานุการ
5 0175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1 นางสาวกรรณิการ์ กลิ่นหวาน โรงเรียนบ้านชำม่วง ประธานกรรมการ
2 นายอนุวัตร เกษอินทร์ โรงเรียนบ้านพยอม กรรมการ
3 นางพรพิมล วงนามเถาว์ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ กรรมการและเลขานุการ
6 0177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นางสาวกรรณิการ์ กลิ่นหวาน โรงเรียนบ้านชำม่วง ประธานกรรมการ
2 นายอนุวัตร เกษอินทร์ โรงเรียนบ้านพยอม กรรมการ
3 นางพรพิมล วงนามเถาว์ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ กรรมการและเลขานุการ
7 0182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1 นางสาวกรรณิการ์ กลิ่นหวาน โรงเรียนบ้านชำม่วง ประธานกรรมการ
2 นางศุภรัตนา ดวงแก้ว โรงเรียนบ้านกราม กรรมการ
3 นางศิริลักษณ์ พิมพ์แก้ว โรงเรียนบ้านกระหวัน กรรมการ
4 นางสุวรรณี สุนสาย โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ กรรมการ
5 นางมยุรี สมานพันธ์ โรงเรียนบ้านชำม่วง กรรมการและเลขานุการ
8 0185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นางสาวกรรณิการ์ กลิ่นหวาน โรงเรียนบ้านชำม่วง ประธานกรรมการ
2 นางศิริลักษณ์ พิมพ์แก้ว โรงเรียนบ้านกระหวัน กรรมการ
3 นางศุภรัตนา ดวงแก้ว โรงเรียนบ้านกราม กรรมการ
4 นางสุวรรณ สุนสาย โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ กรรมการ
5 นางมยุรี สมานพันธ์ โรงเรียนบ้านชำม่วง กรรมการและเลขานุการ
9 0195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
10 0197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นายวีระชาติ แสงกล้า โรงเรียนบ้านโคกเจริญ ประธานกรรมการ
2 นางสาวนุชนาฎ นามฮุง โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
3 นางอาภรณ์ จันทร์สว่าง โรงเรียนบ้านดอนข่า กรรมการ
4 นางบุญสูง วงนามเถาว์ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ กรรมการและเลขานุการ
11 0208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1 นายโผน ธรรมทวี โรงเรียนบ้านละลายมีชัย ประธานกรรมการ
2 นางลักขณา ยศอาลัย โรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
3 นายสุนทร ทองนวล โรงเรียนบ้านซำตาโตง กรรมการ
4 นางสาวกรวรรณ นามวงษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการ
5 นางเพ็ญประภา จันทรา โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
12 0209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1 นายโผน ธรรมทวี โรงเรียนบ้านละลายมีชัย ประธานกรรมการ
2 นางลักขณา ยศอาลัย โรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
3 นายสุนทร ทองนวล โรงเรียนบ้านซำตาโตง กรรมการ
4 นางสาวกรวรรณ นามวงษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการ
5 นางเพ็ญประภา จันทรา โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
13 0213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นายโผน ธรรมทวี โรงเรียนบ้านละลายมีชัย ประธานกรรมการ
2 นางลักขณา ยศอาลัย โรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
3 นายสุนทร ทองนวล โรงเรียนบ้านซำตาโตง กรรมการ
4 นางสาวกรวรรณ นามวงษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการ
5 นางเพ็ญประภา จันทรา โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
14 0226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นายโกศรี พันธ์ยงค์ โรงเรียนบ้านสามเส้า ประธานกรรมการ
2 นางภัทราวดี เตชะวันโต โรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการ
3 นายเสมอ สีน้อย โรงเรียนบ้านศิลาทอง กรรมการและเลขานุการ
15 0231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นายกัมพล เจริญรักษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย ประธานกรรมการ
2 นางสาวพรพรรณ์ พันแก่น โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม กรรมการ
3 นายเทิดศักดิ์ ยงทวี โรงเรียนบ้านดอนเขียว กรรมการ
4 นางบรรจง พิลาภา โรงเรียนบ้านจานเลียว กรรมการ
5 นายรณชิต คำศรี โรงเรียนบ้านหนองกระทิง กรรมการและเลขานุการ
16 0750 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1 นายโผน ธรรมทวี โรงเรียนบ้านละลายมีชัย ประธานกรรมการ
2 นางลักขณา ยศอาลัย โรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
3 นายสุนทร ทองนวล โรงเรียนบ้านซำตาโตง กรรมการ
4 นางสาวกรวรรณ นามวงษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการ
5 นางเพ็ญประภา จันทรา โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
17 0751 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1 นายโผน ธรรมทวี โรงเรียนบ้านละลายมีชัย ประธานกรรมการ
2 นางลักขณา ยศอาลัย โรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
3 นายสุนทร ทองนวล โรงเรียนบ้านซำตาโตง กรรมการ
4 นางสาวกรวรรณ นามวงษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการ
5 นางเพ็ญประภา จันทรา โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
18 0752 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1 นายโผน ธรรมทวี โรงเรียนบ้านละลายมีชัย ประธานกรรมการ
2 นางลักขณา ยศอาลัย โรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
3 นายสุนทร ทองนวล โรงเรียนบ้านซำตาโตง กรรมการ
4 นางเพ็ญประภา จันทรา โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
5 นางสาวกรวรรณ นามวงษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการและเลขานุการ
19.ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0650 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1 นายธนวัฒน์ เขียวสุขสันต์ โรงเรียนจานทองกวาววิทยา ประธานกรรมการ
2 นายสุวิทย์ พากเพียร โรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการ
3 นายประกาศิต สมภาวะ โรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
4 นางวงทอง พุ่มพวง โรงเรียนจานทองกวาววิทยา กรรมการและเลขานุการ
2 0651 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1 นายธนวัฒน์ เขียวสุขสันต์ โรงเรียนจานทองกวาววิทยา ประธานกรรมการ
2 นายสุวิทย์ พาคเพียร โรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการ
3 นายประกาศิต สมภาวะ โรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
4 นางสาววงทอง พิมาทัย โรงเรียนจานทองกวาววิทยา กรรมการและเลขานุการ
3 0652 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1 นายเสกสิทธิ์ แสนทวีสุข โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน ประธานกรรมการ
2 นายปฏิภาณ ดาวงษ์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการ
3 นายนิวัฒน์ กำลังงาม โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
4 นายนัติกรณ์ นนทะบุตร โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน กรรมการและเลขานุการ
4 0653 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1 นายเสกสิทธิ์ แสนทวีสุข โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน ประธานกรรมการ
2 นายนิวัฒน์ กำลังงาม โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
3 นายปฏิภาณ ดาวงษ์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการ
4 นายนัติกรณ์ นนทะบุตร โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน กรรมการและเลขานุการ
5 0654 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1 ดร.สมัย ทองมาก โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ ประธานกรรมการ
2 นางปิยวรรณ จึงตระกูล โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง กรรมการ
3 นายวัฒนา แม่นทอง โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการ
4 นายสุริยัน อินทร์โสม โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ กรรมการและเลขานุการ
6 0655 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1 ดร.สมัย ทองมาก โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ ประธานกรรมการ
2 นางปิยวรรณ จึงตระกูล โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง กรรมการ
3 นายวัฒนา แม่นทอง โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการ
4 นายสุริยัน อินทร์โสม โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ กรรมการและเลขานุการ
7 0656 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1 นายสุชาติ สารเฉวตร์ โรงเรียนมหาราช 2 ประธานกรรมการ
2 นายคมสันต์ สีทะ โรงเรียนบ้านพยอม กรรมการ
3 นายสวรรค์ ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการ
8 0657 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1 นายทองคำ รักษาวงศ์ โรงเรียนบ้านซำเบ็ง ประธานกรรมการ
2 นายวิสิฐศักดิ์ บุญภาค โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก กรรมการ
3 นายสวรรค์ ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการ
4 นายคมสันต์ สีทะ โรงเรียนบ้านพยอม กรรมการ
5 นางสาวณิชย์ชนันท์ มะปราง โรงเรียนบ้านซำเบ็ง กรรมการและเลขานุการ
9 0658 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6
1 นายอุทัย สร้อยสนธ์ โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ ประธานกรรมการ
2 นายสุวิทย์ พากเพียร โรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการ
3 นายประกาศิต สมภาวะ โรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
4 นางจิรฉัตร อำไพ โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ กรรมการและเลขานุการ
10 0659 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3
1 นายอุทัย สร้อยสนธ์ โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ ประธานกรรมการ
2 นายสุวิทย์ พากเพียร โรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการ
3 นายประกาศิต สมภาวะ โรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
4 นางจิรฉัตร อำไพ โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ กรรมการและเลขานุการ

ระบบลงทะเบียนกรรมการสำหรับโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียน

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com