1.ดร.สมัย ทองมาก [โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ]

#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0654
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
2
0655
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
2.นางกรรณิกา กาญจนพัฒน์ [โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0396
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 [ทีม]
2
0162
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 [ทีม]
3.นางกรรณิการ์ โคตพันธ์ [โรงเรียนบ้านท่าคล้อ]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0376
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 [ทีม]
2
0377
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 [ทีม]
4.นางจันทร์ปภัสสร มณีบุญ [โรงเรียนบ้านตาปรก]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0276
เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
2
0283
เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
5.นางจันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว [โรงเรียนบ้านดาน]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0333
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
2
0329
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
3
0331
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
4
0341
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 [ทีม]
6.นางจิรฉัตร อำไพ [โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0658
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 [ทีม]
2
0659
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 [ทีม]
7.นางจีรนุช บรรเทา [โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0143
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 [ทีม]
2
0281
เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
3
0282
เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
8.นางจุฬาภรณ์ สุขศาลา [โรงเรียนบ้านศรีแก้ว]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0027
การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 [ทีม]
2
0167
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 [ทีม]
3
0171
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 [ทีม]
9.นางชนาพร ลาคำ [โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0353
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
2
0370
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
3
0371
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
10.นางชุติกาญจน์ บริบูรณ์ [โรงเรียนบ้านม่วงแยก]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0375
ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 [ทีม]
2
0601
ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 [ทีม]
3
0097
เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
4
0098
เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
5
0101
เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
11.นางณัชชา นิลเพชร [โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0369
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
2
0372
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
3
0373
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
4
0374
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
12.นางดวงหทัย บวรกิจดำรงเลิศ [โรงเรียนบ้านขุนหาญ]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0067
การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 [ทีม]
2
0239
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
3
0240
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
4
0248
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
13.นางทัศนาพร แก้วกัณหา [โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0764
ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 [ทีม]
2
0013
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 [ทีม]
14.นางนิตยา แก้วงามสอง [โรงเรียนชนะใช้กิจการ]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0378
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 [ทีม]
2
0379
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 [ทีม]
15.นางนิฤมล วรรณคำ [โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0071
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 [ทีม]
2
0070
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 [ทีม]
16.นางบุญส่ง สีน้อย [โรงเรียนบ้านศรีแก้ว]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0236
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
2
0237
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
17.นางบุรี ไชยสุวรรณ [โรงเรียนบ้านกระทิง]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0239
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
2
0240
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
3
0248
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
18.นางบุษราคัม จินาวัลย์ [โรงเรียนบ้านจานเลียว]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0300
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
2
0721
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
19.นางปรียา บุญทน [โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0026
การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 [ทีม]
2
0081
เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
20.นางปิยวรรณ จึงตระกูล [โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0654
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
2
0655
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
21.นางปิ่นอนงค์ สุมังคละพันธ์ [โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0337
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
2
0338
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
22.นางพรทิพย์ พวงมาลัย [โรงเรียนบ้านกันทรอม]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0327
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
2
0328
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
3
0335
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
4
0336
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
5
0345
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 [ทีม]
23.นางพรพรรณ บุตตะวงศ์ [โรงเรียนบ้านผือ]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0075
เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
2
0704
เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
3
0705
เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
4
0080
เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
5
0079
เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
24.นางพรพิมล วงนามเถาว์ [โรงเรียนบ้านโคกเจริญ]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0175
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 [ทีม]
2
0177
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 [ทีม]
25.นางพัชรี ครองยุติ [โรงเรียนบ้านดอนเขียว]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0236
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
2
0237
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
26.นางพิสมัย สารารัตน์ [โรงเรียนบ้านศรีแก้ว]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0276
เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
2
0283
เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
27.นางมยุรี สมานพันธ์ [โรงเรียนบ้านชำม่วง]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0182
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 [ทีม]
2
0185
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 [ทีม]
28.นางมัชฉา ทุมมา [โรงเรียนหมู่บ้่านทับทิมสยาม 07]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0370
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
2
0371
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
29.นางยุพิน มูลมิน [โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0132
คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
2
0135
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 [ทีม]
30.นางรุ่งนภา หลักเพชร [โรงเรียนบ้านโดนอาว]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0276
เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
2
0283
เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
3
0287
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 [ทีม]
31.นางลักขณา ยศอาลัย [โรงเรียนบ้านศรีแก้ว]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0209
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 [ทีม]
2
0208
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 [ทีม]
3
0213
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 [ทีม]
4
0750
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 [ทีม]
5
0751
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 [ทีม]
6
0752
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 [ทีม]
32.นางลำเพย ไชยสาร [โรงเรียนบ้านอาราง]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0236
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
2
0237
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
33.นางวรรณา รัตนา [โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0007
ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
2
0376
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 [ทีม]
34.นางวรรดี แก้วกัณหา [โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0761
ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
2
0776
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 [ทีม]
35.นางวรัชญา กัญจนพรสกุล [โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0352
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
2
0736
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
36.นางวัลลิยา ไกรรักษ์ [โรงเรียนบ้านกระหวัน ]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0353
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
2
0371
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
37.นางวาสนา ริตตา [โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0006
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 [ทีม]
2
0100
วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 [ทีม]
38.นางวิชุดา ชัยชาญ [โรงเรียนบ้านดอนข่า]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0335
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
2
0336
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
39.นางวิภา นาคพันธ์ [โรงเรียนบ้านอาราง]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0341
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 [ทีม]
2
0048
การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 [ทีม]
40.นางวิลาวัณย์ ร่มรื่น [โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0761
ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
2
0084
เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
41.นางวิไล เครือพันธ์ [โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 [ทีม]
2
0050
การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 [ทีม]
42.นางศรีไศล เกษกร [โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย [ทีม]
2
0703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย [ทีม]
43.นางศิริรัตน์ ยงทวี [โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0037
ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
2
0026
การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 [ทีม]
44.นางศิริลักษณ์ พิมพ์แก้ว [โรงเรียนบ้านกระหวัน ]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0182
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 [ทีม]
2
0185
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 [ทีม]
45.นางศิริลักษ์ พรมจรรย์ [โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0075
เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
2
0704
เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
3
0705
เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
4
0080
เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
5
0079
เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
46.นางศุภรัตนา ดวงแก้ว [โรงเรียนบ้านกราม]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0185
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 [ทีม]
2
0182
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 [ทีม]
47.นางสมคิด จำเริญสุข [โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
2
0271
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
48.นางสังวาล วารสุข [โรงเรียนบ้านสามเส้า]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0378
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 [ทีม]
2
0379
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 [ทีม]
49.นางสำราญ วันโสภา [โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0171
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 [ทีม]
2
0167
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 [ทีม]
50.นางสิษฐิพร พิทักษา [โรงเรียนมหาราช 2]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0262
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
2
0312
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 [ทีม]
3
0263
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
4
0311
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 [ทีม]
5
0313
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 [ทีม]
51.นางสีดา พุ่มโพธิ์งาม [โรงเรียนบ้านโนนอ้อ]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0274
เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
2
0281
เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
3
0275
เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
52.นางสุภาพร สมเพ็ชร [โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0104
เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
2
0105
เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
53.นางอัญชลี เกษมสุข [โรงเรียนบ้านโนนเปือย]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0104
เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
2
0105
เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
54.นางอัษฎา ปุ่นโพธิ์ [โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0104
เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
2
0105
เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
55.นางอุรา กรมพะไมย [โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0036
ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
2
0145
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 [ทีม]
3
0776
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 [ทีม]
56.นางเพ็ญประภา จันทรา [โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0208
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 [ทีม]
2
0209
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 [ทีม]
3
0213
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 [ทีม]
4
0750
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 [ทีม]
5
0751
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 [ทีม]
6
0752
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 [ทีม]
57.นางเพ็ญศรี กิ่งมณี [โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0376
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 [ทีม]
2
0377
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 [ทีม]
58.นางเพ่งพิศ ดอกพวง [โรงเรียนบ้านระหาร]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0333
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
2
0341
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 [ทีม]
59.นางเพ่งพิศ อุ่นแก้ว [โรงเรียนบ้านระหาร]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0329
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
2
0331
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
60.นางเยาวภา เดชบุญ [โรงเรียนบ้านดาน]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0108
เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 [ทีม]
2
0709
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 [ทีม]
61.นางเสาวลักษณ์ มั่นรอด [โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0338
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
2
0337
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
62.นางไพลิน ทีงาม [โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0085
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 [ทีม]
2
0086
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 [ทีม]
63.นางสาวกรรณิการ์ กลิ่นหวาน [โรงเรียนบ้านชำม่วง]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0177
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 [ทีม]
2
0182
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 [ทีม]
3
0185
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 [ทีม]
4
0175
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 [ทีม]
64.นางสาวกรวรรณ นามวงษ์ [โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0011
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 [ทีม]
2
0208
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 [ทีม]
3
0209
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 [ทีม]
4
0213
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 [ทีม]
5
0750
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 [ทีม]
6
0751
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 [ทีม]
7
0752
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 [ทีม]
65.นางสาวกวิตา วงษ์พานิชย์ [โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0075
เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
2
0704
เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
3
0705
เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
4
0080
เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
5
0079
เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
66.นางสาวขวัญเรือน จันทราม [โรงเรียนบ้านสดำ]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0104
เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
2
0105
เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
67.นางสาวจิราภรณ์ แสงกอง [โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0052
ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
2
0053
ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
68.นางสาวฉันทวี ผิวหอม [โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0708
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 [ทีม]
2
0709
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 [ทีม]
69.นางสาวชมพูนุช แพงกิ่ง [โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0348
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 [ทีม]
2
0643
ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 [ทีม]
3
0347
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 [ทีม]
70.นางสาวดาวนภา บุญทอง [โรงเรียนบ้านกระเบา]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0602
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
2
0603
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
3
0604
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
4
0605
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
71.นางสาวทัศนีย์ ชูคำ [โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0108
เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 [ทีม]
2
0109
เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 [ทีม]
72.นางสาวธนาภรณ์ เวชกุลสันติ [โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0376
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 [ทีม]
2
0395
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 [ทีม]
73.นางสาวนุชนภา ฉ่ำมณี [โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0316
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
2
0317
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
3
0314
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
4
0323
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
74.นางสาวบุญร่วม วิชาชัย [โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0008
ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
2
0007
ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
3
0036
ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
75.นางสาวปัทมาภรณ์ บุญทอง [โรงเรียนบ้านตาปรก]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0167
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 [ทีม]
2
0171
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 [ทีม]
76.นางสาวปาริชาติ ชมชื่น [โรงเรียนชนะใช้กิจการ]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0171
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 [ทีม]
2
0167
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 [ทีม]
77.นางสาวพุทธิดา อินหงษา [โรงเรียนบ้านโดนอาว]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 [ทีม]
2
0268
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
78.นางสาวมนฤดี สารพงษ์ [โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0124
คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
2
0398
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 [ทีม]
79.นางสาวมลฤดี สมหนองหาร [โรงเรียนบ้านจานบัว]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0300
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
2
0721
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
3
0287
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 [ทีม]
80.นางสาวมาลีวรรณ พื้นผา [โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0239
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
2
0240
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
3
0248
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
81.นางสาวยุพามญธ์ พานแก้ว [โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0242
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
82.นางสาวยุวดี วงศ์ทอง [โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0097
เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
2
0098
เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
3
0101
เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
83.นางสาวรัชนี ทัดเทียม [โรงเรียนบ้านท่าสว่าง]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0062
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 [ทีม]
2
0774
คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 [ทีม]
84.นางสาวศศิธร สลับเชื้อ [โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0020
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 [ทีม]
2
0250
หุ่นยนต์
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 [ทีม]
85.นางสาวสมจิตร เขตสกุล [โรงเรียนบ้านหินวิทยา]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0741
สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 [ทีม]
2
0075
เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
3
0704
เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
4
0705
เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
5
0080
เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
6
0079
เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
86.นางสาวสำอาง ศรีทองธรรม [โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0104
เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
2
0105
เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
87.นางสาวสุภาภร ขุนธิวงศ์ [โรงเรียนบ้านหนองทา]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
2
0271
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
88.นางสาวสุมาลี ปานีสงค์ [โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0144
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 [ทีม]
2
0149
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 [ทีม]
3
0708
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 [ทีม]
4
0709
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 [ทีม]
89.นางสาวอำไพ เคารพ [โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง)]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0236
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
2
0237
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
90.นางสาวอุบล รัตนะ [โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0108
เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 [ทีม]
2
0109
เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 [ทีม]
91.นางสาวเพ็ญศรี สารีบุตร [โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0375
ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 [ทีม]
2
0601
ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 [ทีม]
92.นางสาวแพรวา ผ่องแผ้ว [โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0740
สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 [ทีม]
2
0396
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 [ทีม]
93.นางสาวไพรจิตร จำปาคำ [โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0311
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 [ทีม]
2
0313
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 [ทีม]
94.นายกิตติศักดิ์ คำภูเมือง [โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0108
เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 [ทีม]
2
0109
เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 [ทีม]
95.นายคมสันต์ สีทะ [โรงเรียนบ้านพยอม]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0656
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
2
0657
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
96.นายจิมจง ทองคำวัน [โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0169
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 [ทีม]
2
0014
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 [ทีม]
97.นายจิราณุวัฒน์ ศิริรัตน์ [โรงเรียนบ้านตูม]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0708
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 [ทีม]
2
0709
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 [ทีม]
98.นายชวน แก้วกัณหา [โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0323
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
2
0325
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
99.นายชัยนัตร ไชยสาร [โรงเรียนบ้านอาราง]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0604
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
2
0605
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
100.นายชัยวัฒน์ จันพริ้ง [โรงเรียนบ้านโดนอาว]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0643
ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 [ทีม]
2
0348
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 [ทีม]
3
0347
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 [ทีม]
101.นายชาญชัย ทวีทรัพย์ [โรงเรียนบ้านหนองบัว]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0329
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
2
0331
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
3
0333
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
102.นายฎิธิการ สาอนันต์ [โรงเรียนบ้านสังเม็ก]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0311
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 [ทีม]
2
0312
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 [ทีม]
3
0313
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 [ทีม]
103.นายถวิน คำไชย [โรงเรียนบ้านตาเครือ]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0274
เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
2
0281
เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
3
0275
เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
4
0282
เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
104.นายทองสุข แถมศิริ [โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0300
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
2
0721
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
105.นายธนวัฒน์ เขียวสุขสันต์ [โรงเรียนจานทองกวาววิทยา]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0650
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
2
0651
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
106.นายธวัชชัย กิ่งมณี [โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0311
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 [ทีม]
2
0312
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 [ทีม]
107.นายธีระพจน์ ทองสลับ [โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0271
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
2
0269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
108.นายนนทนัตถ์ งามเลิศ [โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0761
ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
2
0348
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 [ทีม]
3
0643
ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 [ทีม]
4
0347
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 [ทีม]
109.นายนพรัตน์ สายลุน [โรงเรียนบ้านโนนแฝก]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0337
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
2
0338
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
110.นายนัติกรณ์ นนทะบุตร [โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0652
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
2
0653
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
111.นายนิธิศ ธรรมนิยม [โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0135
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 [ทีม]
2
0277
เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
3
0284
เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
112.นายนิวัฒน์ กำลังงาม [โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0352
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
2
0652
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
3
0653
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
113.นายนิวัติ ทองปั้น [โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0317
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
2
0314
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
3
0316
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
4
0323
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
5
0325
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
114.นายบัวลอน คำศรี [โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0755
หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 [ทีม]
2
0770
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 [ทีม]
115.นายปฏิภาณ ดาวงษ์ [โรงเรียนบ้านขุนหาญ]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0652
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
2
0653
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
116.นายประกอบ พุ่มโพธิ์งาม [โรงเรียนบ้านตาเส็ด]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0327
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
2
0328
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
3
0329
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
4
0070
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 [ทีม]
5
0071
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 [ทีม]
117.นายประกาศิต ชูเสน [โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0741
สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 [ทีม]
2
0010
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 [ทีม]
118.นายประกาศิต สมภาวะ [โรงเรียนบ้านตูม]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0740
สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 [ทีม]
2
0650
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
3
0651
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
4
0658
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 [ทีม]
5
0659
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 [ทีม]
119.นายประชัน ธรรมรส [โรงเรียนบ้านหนองบัว]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0352
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
2
0353
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
120.นายประดิษฐ์ ผาธรรม [โรงเรียนบ้านด่าน]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0070
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 [ทีม]
2
0071
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 [ทีม]
121.นายประวิทย์ ผิวโชติ [โรงเรียนบ้านตาเอก]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0300
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
2
0721
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
122.นายปรีชา รินวงศ์ [โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0373
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
2
0374
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
123.นายปัญญา ผะเดิม [โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0017
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 [ทีม]
124.นายปิยะนารถ เหมือนมาตย์ [โรงเรียนบ้านกันจด]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0062
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 [ทีม]
2
0265
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
125.นายปิยะรัฐ อุดมแก้ว [โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0398
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 [ทีม]
2
0399
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 [ทีม]
126.นายพล สำลี [โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0108
เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 [ทีม]
2
0109
เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 [ทีม]
127.นายพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [โรงเรียนบ้านบึงมะลู]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0029
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 [ทีม]
2
0025
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 [ทีม]
3
0014
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 [ทีม]
128.นายรุ่งโรจน์ มั่นรอด [โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0314
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
2
0316
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
3
0317
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
4
0323
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
5
0325
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
129.นายวรรณะ ไชยชนะสงคราม [โรงเรียนบ้านกระเจา]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0331
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
2
0333
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
130.นายวัฒนา แม่นทอง [โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0654
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
2
0655
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
131.นายวันชัย วันเพ็ง [โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0277
เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
2
0284
เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
132.นายวิชาญ พุทธวงค์ [โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0028
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 [ทีม]
2
0243
หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 [ทีม]
3
0014
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 [ทีม]
133.นายศรัญยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน [โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0348
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 [ทีม]
2
0347
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 [ทีม]
134.นายศักดิ์ ภักเกลี้ยง [โรงเรียนบ้านน้ำเย็น]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0097
เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
2
0098
เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
3
0101
เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
135.นายศักดิ์ดา ปิดตาลาโพธิ์ [โรงเรียนบ้านหนองจิก]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0352
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
2
0124
คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
136.นายศิริพงษ์ บุตกร [โรงเรียนบ้านตาปรก]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0316
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
2
0317
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
3
0314
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
137.นายสนอง ชมคำ [โรงเรียนบ้านปุน]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0090
วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 [ทีม]
2
0022
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 [ทีม]
138.นายสนอง ใจทน [โรงเรียนบ้านด่าน]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0271
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
2
0269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
139.นายสมจิตต์ ศรีโสภา [โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0369
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
2
0010
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 [ทีม]
140.นายสมบูรณ์ สุมะนา [โรงเรียนบ้านคำสะอาด]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0263
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
2
0262
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
141.นายสมยศ ภูสิงห์ [โรงเรียนบ้านโดนอาว]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0274
เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
2
0275
เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
3
0282
เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
142.นายสมศักดิ์ ประสาร [โรงเรียนบ้านปะทาย]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0239
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
2
0240
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
3
0248
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
143.นายสมเกียรติ ไผ่เลี้ยง [โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0026
การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 [ทีม]
2
0027
การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 [ทีม]
144.นายสมโภชน์ ยอดสิงห์ [โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0337
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
2
0338
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
145.นายสวรรค์ ศรีจันทร์ [โรงเรียนบ้านภูมิซรอล]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0093
วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 [ทีม]
2
0656
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
3
0657
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
146.นายสังคม อินทร์ขาว [โรงเรียนบ้านนาขนวน]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0156
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
2
0052
ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
3
0053
ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
147.นายสันติ ตาอุดม [โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0070
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 [ทีม]
2
0071
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 [ทีม]
148.นายสุดใจ พานิช [โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0091
วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 [ทีม]
2
0236
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
3
0237
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
149.นายสุนทร ทองนวล [โรงเรียนบ้านซำตาโตง]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0208
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 [ทีม]
2
0209
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 [ทีม]
3
0213
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 [ทีม]
4
0750
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 [ทีม]
5
0751
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 [ทีม]
6
0752
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 [ทีม]
150.นายสุริยัน อินทร์โสม [โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0654
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
2
0655
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
3
0016
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 [ทีม]
4
0014
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 [ทีม]
151.นายสุวิทย์ พากเพียร [โรงเรียนบ้านหนองสังข์]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0330
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
2
0658
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 [ทีม]
3
0659
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 [ทีม]
4
0650
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
152.นายอนันต์ สัตยาพันธ์ [โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0314
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
2
0317
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
3
0323
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
4
0325
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
153.นายอนุวัตร เกษอินทร์ [โรงเรียนบ้านพยอม]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0175
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 [ทีม]
2
0177
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 [ทีม]
154.นายอะเด็น สมัครพงศ์ [โรงเรียนบ้านบักดอง]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0602
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
2
0603
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
155.นายอัครินทร์ ฉัตรอริยวิชญ์ [โรงเรียนบ้านม่วงแยก]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0721
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
2
0300
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
156.นายอุทัย สร้อยสนธ์ [โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0658
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 [ทีม]
2
0659
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 [ทีม]
157.นายเขตต์อรัญ ธรรมรักษ์ [โรงเรียนบ้านภูทอง]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0048
การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 [ทีม]
2
0050
การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 [ทีม]
158.นายเดชา พรมมาสุข [โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0348
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 [ทีม]
2
0643
ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 [ทีม]
3
0347
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 [ทีม]
159.นายเดี่ยว สะสีสัง [โรงเรียนบ้านโนนสำราญ]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0276
เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
2
0283
เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
160.นายเทิดศักดิ์ ยงทวี [โรงเรียนบ้านดอนเขียว]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0740
สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 [ทีม]
2
0231
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 [ทีม]
161.นายเนติวัฒน์ บำรุง [โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0017
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 [ทีม]
2
0250
หุ่นยนต์
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 [ทีม]
162.นายเรวัติ ศรีนุเคราะห์ [โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0156
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
2
0233
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
163.นายเศรษฐศิษฎ์ ศรีโพนทอง [โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0708
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 [ทีม]
2
0766
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 [ทีม]
164.นายเสกสิทธิ์ แสนทวีสุข [โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0652
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
2
0653
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
165.นายแสงอรุณ แก้วบุดดี [โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0327
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
2
0328
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
166.นายแสงอรุณ แก้วบุตรดี [โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0331
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
2
0341
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 [ทีม]
3
0329
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
4
0333
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
5
0335
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
6
0336
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
167.นายโกวิทย์ มีศรี [โรงเรียนบ้านจำนรรจ์]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0093
วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 [ทีม]
2
0051
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 [ทีม]
168.นายโผน ธรรมทวี [โรงเรียนบ้านละลายมีชัย]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0208
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 [ทีม]
2
0209
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 [ทีม]
3
0213
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 [ทีม]
4
0750
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 [ทีม]
5
0751
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 [ทีม]
6
0752
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 [ทีม]
169.นายไผท คงศรีลา [โรงเรียนบ้านเสาธงชัย]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0029
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 [ทีม]
2
0025
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 [ทีม]
3
0014
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 [ทีม]
170.นายไพรัช อุดมพันธ์ [โรงเรียนบ้านตาเอก]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0021
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 [ทีม]
2
0044
คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 [ทีม]
171.นายไพรัตน์ ทองบ่อ [โรงเรียนบ้านทุ่งเลน]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0369
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
2
0372
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
172.นายไสว มีสติ [โรงเรียนบ้านหนองเก่า]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0732
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
2
0736
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
173.ว่าที่ร้อยตรีหญิงสาวิตรี มีศรี [โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่]
#
ID
หมวดหมู่
กิจกรรม
1
0274
เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
2
0281
เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
3
0275
เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
4
0282
เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 [เดี่ยว]

ระบบลงทะเบียนกรรมการสำหรับโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียน

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com